20 juli 2024

Taal- en rekentoets verhoogt uitval studenten op de lerarenopleidingen

DEN HAAG I NIEUWS | De lerarenopleidingen kennen in het hoger beroepsonderwijs (HBO) het hoogste aantal uitvallers. In het eerste jaar houdt 18,1 procent van de studenten op de pabo’s en de opleidingen tot leraar tweedegraads het voor gezien. Na drie jaar is het uitvalpercentage gestegen tot 25,5 procent. Volgens de HBO Raad moet de hoge uitval toegeschreven worden aan de invoering van de verplichte taal- en rekentoets.

De cijfers over de studieuitval zijn opgenomen in de jongste factsheet van de HBO Raad dat een meerjarig overzicht geeft van de aantallen afgestudeerden en studiestakers aan de hogescholen.  De uitvalpercentages in de sector pedagogisch onderwijs (lerarenopleidingen) wijken sterk af van de cijfers voor het hele hbo. Gemiddeld is de uitval in het hbo na een jaar 15,4 procent (cohort 2008)  en na drie jaar 22,8 procent (cohort 2006). Niettemin is er ook sprake van een lichtpuntje, in het cohort 2007 van de lerarenopleidingen bedroeg de uitval in het eerste jaar nog 20,9 procent.

Uit de factsheet van de HBO Raad blijkt verder dat de hogescholen hun studierendement consolideren. Van de lichting die in 2001 met een studie is begonnen heeft 68,8 procent een bachelordiploma behaald. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de studenten die in 2000 zijn gestart met hun opleiding (68,3 %). Gerekend over deze periode van acht jaar zijn studenten met een vwo-diploma het meest succesvol (81,9 % geslaagd), gevolgd door havisten (72,6 %) en mbo’ers (67,5 %).

Opvallend is verder dat 26,5 % van de havisten na het eerste jaar overstapt op een andere studie. Bij de mbo’ers maakt 15 % een switch. Volgens de HBO Raad is uit de kengetallen op te maken dat in het begin van de studieloopbaan de vooropleiding een belangrijke invloed heeft op de voortgang.

Maar als een langere periode in ogenschouw wordt genomen (studierendement na vijf of acht jaar) dan blijkt de etniciteit van invloed.  Na vijf jaar heeft 59,3 % van de autochtone studenten zijn hbo-diploma behaald, tegenover 43 % van de niet-westerse allochtonen, zij blijkt uit het jongste cijferoverzicht.

Deel dit artikel