18 juli 2024

Staatssecretaris: Meer leerlingen zakken door verscherping examens

NIEUWS | Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) houdt er rekening mee dat het aantal gezakten op vmbo, havo en vwo zal toenemen als gevolg van de verscherping van de exameneisen. Dat is echter geen reden om de maatregelen te versoepelen. “De kwaliteit van het voortgezet onderwijs én het vervolgonderwijs is hiermee gediend”, aldus de staatssecretaris.
 
Ze schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze een toelichting geeft op de wijziging van de regelgeving voor de examens. Op het basis van het overleg met het parlement en met allerlei belangenorganisaties heeft Van Bijsterveldt besloten gedeeltelijk tegemoet te komen aan de wens om de aanscherping van de slaag/zakregeling later in te laten gaan. Dat is de enige aanpassing die ze heeft gedaan, het voorstel als zondanig blijft overeind. Ondanks verzet van VO-raad en het Laks die de regeling als zodanig te ingrijpend vonden.

In opdracht van de staatssecretaris is onderzocht wat het effect zou kunnen zijn op de slagingscijfers, maar het blijkt lastig om dat goed te voorspellen. De bewindsvrouw gaat ervan uit dat de nieuwe regeling een drukkend effect heeft. Ze wijst erop dat zich de afgelopen jaren al een licht neerwaartse trend aftekent.

De aanpassing van de slaag/zakeregeling is hard nodig, schrijft Van Bijsterveldt. “Bij al deze maatregelen hebben verbetering van de basiskwaliteit en het doorbreken van de zesjescultuur steeds centraal gestaan. Instellingen in het vervolgonderwijs signaleren dat te veel deelnemers vanwege een gebrekkige beheersing van de basisvakken in de problemen komen.”

 Dyslexie en dyscalculie
• In het schooljaar 2011 – 2012 wordt de maatregel van kracht dat voor alle vakken op het centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende moet worden gehaald. Bovendien gaat dan de normalisering van het CE voor vmbo-bb in en tevens dat het schoolexamen (SE) eenzelfde gewicht in de schaal legt als het CE.
 
• In het schooljaar 2012 – 2013 zal de maatregel ingaan dat maximaal één vijf voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag worden gescoord. Maar dat betreft vooralsnog alleen de leerlingen op havo en vwo. Om er in het vmbo relatief veel kwetsbare leerlingen zijn, gaat deze maatregel pas in na invoering en evaluering van de referentieniveaus taal en rekenen.
 
De staatssecretaris beseft dat er groepen leerlingen zijn die kampen met dyslexie of dyscalculie en voor wie de aangescherpte normen een lastige drempel kunnen zijn. Toch wil de bewindsvrouw op dit punt geen concessies doen. Ze vindt dat scholen meer werk moeten maken van de ondersteuning van deze categorie leerlingen.
 
Waarschijnlijk zal ook het aantal kandidaten op havo en vwo afnemen, omdat scholen anticiperen op de nieuwe eisen. Door de overgangsnormen in de lagere klassen aan te scherpen zullen er, zo is de verwachting meer leerlingen naar het havo gaan, die in het verleden toch toegelaten zouden zijn tot het vwo, zo blijkt uit reacties in het veld.
Lees hier de reacties van enkele schoolleiders op de nieuwe exameneisen

Deel dit artikel