16 juli 2024

Verticale fusie scholen in Waalwijk verkleint kloof tussen po en vo

WAALWIJK | NIEUWS | De bestuurlijke fusie van het Willem van Oranje College in Waalwijk/Wijk en Aalburg met vijf po-scholen van eveneens christelijke signatuur heeft eengunstig effect op het verkleinen van de kloof tussen basis- en voortgezet onderwijs.
 
Twee jaar geleden werd deze bestuurlijke constructie ingevoerd. Een opmerkelijk besluit omdat er in het Nederlandse onderwijs vooral horizontaal wordt gefuseerd, binnen de eigen sector. De fusie in 2008 was nodig om het voortbestaan van de christelijke po-scholen veilig te stellen in het tijdperk dat schoolbesturen meer eigen verantwoordelijkheid kregen.
 
“Er is toen onderzocht of aansluiting bij een ander schoolbestuur zinvol zou zijn, maar de zorg was dat de christelijke identiteit dan zou vervagen.” Aldus Leen van Duijn, centraal directeur van ‘Het Willem’ en voorzitter van het bestuur van de stichting Willem van Oranje.
 
Hoewel de ervaring met de nieuwe bestuurlijke constructie nog relatief kort is, is de balans die hij nu opmaakt positief. In de dagelijkse onderwijspraktijk zijn de banden over en weer tussen middelbare school en primair onderwijs aangehaald, leerkrachten kijken bij elkaar in de keuken.
 
“Er vindt op veel niveaus afstemming plaats, bijvoorbeeld op het gebied van het rekenen-wiskunde en het taalonderwijs. Onze wiskundedocenten worden betrokken bij het aanschaffen van nieuwe rekenmethodes op de basisschool.” Een ander voorbeeld is de invoering van Engels in alle groepen van de basisscholen volgens het Early Birdconcept.
 
Engelse taal
Het Willem van Oranje College biedt veel extra’s als het gaat om de Engelse taal, zoals de mogelijkheid om les te volgen in zogeheten Cambridgeklassen. En ook het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen komt nu beter in de steigers te staan tussen de wisselwerking van vo en po.
 
De expertise sbo-school De Leilinde in Heusden met de begeleiding van zorgleerlingen, wordt ook ingezet op het Willem van Oranje College. “Daarmee voorkomen we dat er een ‘knip’ ontstaat, juist voor deze kwetsbare leerlingen is dat belangrijk en voor ouders is dat een hele geruststelling.”
 
Van Duijn zegt dat onderzocht wordt hoe met de andere po-scholen in de regio de banden aangehaald kunnen worden. Overigens zonder bestuurlijke fusie om niet te groot te worden.
 
Onder het bestuur vallen nu, behalve het Willem van Oranje College en sbo-school De Leilinde, de basisscholen De Fontein (Heusden), Oranje Nassau en Juliana van Stolberg (beide in Waalwijk). Samen goed voor ongeveer 2030 leerlingen in het vo en zo’n 600 in het po. Als alles meezit dan kan dit schooljaar begonnen worden met de nieuwbouw van de Juliana van Stolbergschool.

Bedrijfsvoering
De voordelen van de fusie zijn ook zichtbaar in de bedrijfsvoering, zegt Van Duijn. “De scholing van de leerkrachten is bijvoorbeeld versterkt en bij de invoering van de functiemix komt onze ervaring goed van pas.” Alle leerkrachten hebben een bestuursaanstelling en dat maakt het eenvoudiger om ze te laten switchen.
 
“Zo kun je gemakkelijk de gevolgen van de krimp opvangen. Een leerkracht in het basisonderwijs kan bijvoorbeeld aan de slag als docent in de onderbouw van het vmbo”. Door de fusie is de financiële weerbaarheid vergroot. Daardoor zijn de christelijke scholen beter in staat om de gevolgen van bezuinigingen, zoals op het rugzakje in het sbo, op te vangen.
 
De nadruk van de bestuurlijke fusie ligt vooral op het behoud van het pc-onderwijs in de regio en op doorlopende leerlijnen voor leerlingen. Juist de leerlingen zullen door begeleiding, zorg en continuïteit van onderwijs in brede zin het meeste voordeel ondervinden door deze fusie, aldus Van Duijn.
 

Deel dit artikel