15 juli 2024

Alle bestuurders in Brabant onder maximumbeloning

EINDHOVEN | NIEUWS | Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) wil de maximumbeloning in het hoger onderwijs en het mbo vastleggen op bruto 223.666 euro. Dat is een totaalbedrag, dus inclusief pensioenvoorziening, onkosten, eventuele bonussen en dergelijke.
 
Alle Brabantse onderwijsbestuurders voldoen, op basis van de salarisgegevens uit 2009, aan de norm. Volgens een overzicht dat de onderwijsbond AOb afgelopen najaar publiceerde zou de rector magnificus van de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) daar met een beloning van € 241.000 ver bovenuit stijgen. Maar een woordvoerder van de universiteit zegt dat de informatie niet klopt en is dat indertijd ook aan de bond meegedeeld.
 
De kwestie is dat de beloning van de rector in dat jaar eenmalig een vertekening geeft.  “Met ingang van 2009 is de bonusregeling gewijzigd, van variabel naar vast. Als gevolg daarvan zijn in dat ene jaar twee bonussen uitgekeerd, over 2008 en 2009. Als je de variabele bonus van 35.000 aftrekt van dat totale bedrag dan blijkt dat de beloning ruim onder de norm blijft”, aldus de woordvoerder.
Die er verder op wijst dat alle gegevens zijn terug te vinden in het jaarverslag en dat de TU/e de eerste instelling was die in het jaarverslag tekst en uitleg gaf over de beloning van de bestuurders.
 
Volgens het overzicht van de AOb zouden ook de Avansbestuurders Van Kaltmhout en Kamsma de norm hebben overschreden, maar ook hier was sprake van een eenmalig effect.
 
Alles inbegrepen
Met de aankondiging dat de bewindslieden op OCW een maximum gaan instellen, lopen ze vooruit op de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ (WNT). Het wettelijk maximum is gebaseerd op 130% van het ministersalaris en bevat alle beloningscomponenten zoals salaris, vakantieuitkering, eindejaarsuitkering, toelagen en bonussen, de pensioenbijdrage van de werkgever en een norm voor onkostenvergoeding.
 
Staatssecretaris Halbe ZijlstraMinister Marja van Bijsterveldt

“Het (mogelijk) toekomstig wettelijk maximum bedraagt € 223.666 (niveau 2010); dit bedrag wordt in de WNT de bezoldiging genoemd. Wij hanteren dit bedrag als een voorlopig maximum, waaraan wij nieuwe benoemingen zullen toetsen. Als de behandeling in de Tweede Kamer leidt tot een ander bedrag, zullen wij dit voorlopige maximum daaraan aanpassen”, schrijven Van Bijsterveldt en Zijlstra aan de instellingen.
 
Nullijn voor alle personeel
In de brief herhalen ze nog eens dat de (te) hoge beloningen in Den Haag een steen des aanstoots zijn. En dat instellingen die zich niet aan de regels houden te maken krijgen met terugvordering op basis van tekortschietende doelmatigheid. Van Bijsterveldt deed dat eerder o.a. bij ROC Friesland.
 
Bovendien willen de bewindslieden dat de bestuurders dit jaar op de nullijn gaan zitten. Want ook voor het overige onderwijspersoneel zit er dit jaar geen verhoging in het vat, laten ze weten.
De bewindslieden streven er overigens naar om per sector maximumbeloningen vast te stellen. Daarover gaan ze binnenkort in gesprek met de sectororganisaties.
 
 
De best betaalde onderwijsbestuurders in Brabant in 2009 volgens de AOb:

 
C. van Duijn, rector magnificus TU/e                              € 241.000         
(€ 219.000 volgens jaarverslag TU/e)

J. van Ham, lid college van bestuur TU/e                        € 211.817         
F. van Kalmthout, lid raad van bestuur Avans                € 227.608         
M. Kamsma, lid raad van bestuur Avans                        € 230.478         
M. Wintels, voorzitter raad van bestuur Fontys              € 222.536         
H. van Oorschot,  collegevoorzitter UvT                         € 201.861         
Ph. Eijlander, rector magnificus UvT                              € 199.964         

 

Deel dit artikel