20 juli 2024

Mbo in Brabant vraagt provincie om kennispact

DEN BOSCH | NIEUWS | Als het aan de mbo-instellingen in Brabant ligt neemt de provincie Noord-Brabant het initiatief tot de oprichting van een kennispact – met bijbehorend budget. Aan dit pact, bedoeld om de economische bedrijvigheid in de provincie te versterken, wil het mbo een belangrijke bijdrage leveren.
 
Het pleidooi voor een kennispact staat in een zogeheten position paper dat de negen mbo-instellingen* in Brabant hebben aangeboden aan het college van gedeputeerde staten. Deze instellingen leiden jaarlijks ongeveer 80.000 inwoners op. Het gaat niet alleen om jongeren, maar ook om het opscholen van personeel bij bedrijven en instellingen in het kader van levenlang leren. En in het bijzonder de roc’s richten zich ook op risicogroepen die anders niet aan de bak zouden komen. De roc’s hebben een taak als het gaat om volwasseneneducatie, [participatie en integratie.
 
Het is de ambitie van de provincie om Brabant tot de Europese top van de kennis- en innovatieregio’s te laten behoren. Volgens de mbo-scholen is het daarvoor nodig dat alle partijen nauw samenwerken: overheid, onderwijs en ondernemingen. Een kennispact zou daarvoor het geijkte platform zijn.
 
Position paper
In het position paper worden de sterkten en zwaktes van de huidige stand van zaken van Brabant als kennisregio nog eens aangehaald:
–           Zwakte: in het mkb zijn weinig innovatieve koplopers
–           Bedreiging: krimpende beroepsbevolking met gevolgen voor onderwijs, zorg en arbeidsmarkt
–           Sterkte: bestaande verbindingen tussen hoogwaardige kennis, maakindustrie en design
–           Kans: verdere ontwikkeling kennis- en onderwijsstructuur
 
Studenten van Sint:Lucas werken aan een opdracht.

De mbo-instellingen zijn al erg actief op deze terreinen en zoeken naar nieuwe regionale samenwerkingsverbanden. Als voorbeelden worden genoemd Centra het voor Innovatief Vakmanschap zoals IJ5 in Noordoost-Brabant, de Automotive Campus in Zuidoost-Brabant en ontwikkelingen met betrekking tot maintenance in West-Brabant. Maar de innovaties in het mkb dreigen daarbij achter te blijven.
 
Verbinding mbo – hbo
In de beleidslijn zoals die tot nu toe is uitgezet richt de aandacht zich volgens de mbo-instellingen vooral op campussen voor hogescholen en universiteiten, waarbij opleiden en onderzoek centraal staan. Er wordt nog te weinig verbinding gelegd met het mbo, vinden de instellingen. Ze wijzen op de volgende punten:
 
– Het mbo is een belangrijke hofleverancier van het hbo.
– Opleidingsvarianten die de verbinding kunnen leggen tussen mbo en hbo zijn onder andere de Associated Degree-opleidingen (mbo+).
– De bedrijven rond de campussen kennen de toeleveranciers waarbij personeel werkzaam is dat opgeleid is of wordt in het mbo.
Hier ontstaat de noodzaak van bij- en opscholen en verhoogde arbeidsparticipatie bij een krimpende arbeidsmarkt. Dat geeft bovendien het effect van de ‘schoorsteentrek’: door het opscholen van bestaand personeel komen er banen voor lageropgeleiden vrij.
 
Reactie
Gedeputeerde Lily Jacobs (o.a. economie en arbeidsmarkt, PvdA) nam het position paper in ontvangst. In haar reactie wees ze erop dat onderwijs geen kerntaak is van de provincie, maar dat ze het wel als haar taak ziet om alle partijen bij elkaar te brengen waarna een integrale visie kan worden uitgewerkt. Op basis daarvan kan beter worden afgewogen hoe met vereende krachten aan een sterk Brabant kan worden gewerkt, aldus de gedeputeerde.
 
De provincie werkt momenteel aan haar visie op de Brabantse economie en op de rol van de provincie in het economisch beleid. “Bij deze visie betrekken we graag uw ideeën over de mogelijkheid van een breder kennisnetwerk in Brabant”.  
 
► Lees hier ‘Staten willen onderwijs bij ontwikkeling economie betrekken’

*) De bve-instellingen zijn: ROC De Leijgraaf, Sint Lucas/De Eindhovense School, ROC Ter AA, ROC Tilburg, ROC West-Brabant, SG De Rooi Pannen, ROC Eindhoven, Koning Willem I College, Helicon Opleidingen.

 
 

Deel dit artikel