15 juli 2024

Onderzoek naar behoud vmbo-techniek in Oosterhout

OOSTERHOUT | NIEUWS | Er komt een onderzoek naar de versterking van het beroepsgericht vmbo in Oosterhout, in het bijzonder de technische opleidingen. Dat is mede op verzoek van het bedrijfsleven in de regio.
 
De opdracht voor het onderzoek gaat uit van twee schoolbesturen die in Oosterhout vmbo aanbieden. Het Hanze College (Ons Middelbaar Onderwijs) biedt drie beroepsgerichte leerwegen aan in de sectoren economie, zorg en welzijn en techniek. Deze school heeft bovendien licenties voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
 
Daarnaast is er de mavo Effent (vmbo-t), die onder het bestuur van ROC West-Brabant valt. Deze school heeft een stabiel leerlingenaantal van rond 770. Het Hanze College kampt echter met een sterke afname van het aantal leerlingen. Deze school telt nu 380 leerlingen, maar vijf jaar geleden waren dat er nog ruim 800. 

Een leermeester geeft een demonstratie lassen.

Het  lokale bedrijfsleven maakt zich zorgen over deze neerwaartse trend, met name de technische ondernemers. Zij voorzien dat er een nijpend tekort aan vaklui ontstaat. Om het Hanze College te ondersteunen hebben de bedrijven eerder al een vriendenstichting opgericht.
 
Fietsafstand
Beide schoolbesturen hechten er groot belang aan dat beroepsgericht vmbo voor de stad en regio Oosterhout wordt behouden en indien mogelijk te versterken. Zij streven voor leerlingen en docent naar het behoud van een goede regionale spreiding van goed toegeruste en gezonde scholen op fietsafstand.
 
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de directieleden van het Hanze College en van Effent, in samenspraak met de ondernemingen die zich verenigd hebben in de Stichting Vrienden van het Hanze College. Op basis van de resultaten zal aan beide besturen een advies worden uitgebracht over de optimale onderwijskundige en bestuurlijke inbedding van het Hanze College alsmede de termijn en wijze waarop een en ander geëffectueerd zal kunnen worden.
Verwacht wordt dat in de tweede helft van 2011, op basis van het ontvangen advies, bestuurlijk overleg gevoerd kan worden over de toekomst van het Hanze College.
 

Deel dit artikel