16 juli 2024

Passend onderwijs dichterbij door transitie van de jeugdzorg

COLUMN | In meer dan 60% van de gevallen dat leerlingen dreigen voortijdig van school te gaan, zijn problemen in het thuismilieu daar de oorzaak van. Dat kan komen door opvoedingsonmacht of andere problemen thuis die wel van invloed zijn op het gedrag van de jongere, en op de motivatie voor school.  Echter, school  is niet altijd bij machte om iets aan deze situatie te veranderen.
 
Op school worden dergelijke problemen besproken in het Zorg en Advies Team (ZAT). Tot nu toe verwees men een ouder dan naar Bureau Jeugdzorg. De drempel naar Bureau Jeugdzorg is echter voor ouders hoog, om niet te zeggen té hoog. Daarom is het een groot voordeel dat de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid komt van de gemeenten waarmee de samenwerkingsverbanden afspraken zullen gaan maken in het kader van passend onderwijs.
De gemeenten die, vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin, nauw betrokken zullen worden bij het tot stand komen van het verplichte Zorgplan, en afspraken zullen maken over de inzet van jeugdhulpverlening en opvoedingsondersteuning, dicht bij het onderwijs.
 
In de regio de Meierij (’s Hertogenbosch en omstreken) wordt hiermee vanaf begin dit schooljaar geëxperimenteerd, en met succes! Na bespreking van een leerling in het ZAT kan jeugdhulpverlening direct worden ingeroepen, waarna binnen twee weken, in nauw overleg met school, gestart wordt met een hulpaanbod.
Dat kan bestaan uit een individuele – of groepstraining voor het gedrag waaronder agressieregulatietraining, weerbaarheidstraining of een algemene sociale vaardigheidstraining. Ook een persoonlijke coach behoort tot de mogelijkheden. In alle gevallen wordt door jeugdhulpverlening een bezoek gebracht aan de ouders/verzorgers en met hen afgestemd wat nodig is in de thuissituatie. Ook die ambulante thuishulp kan direct worden ingezet. Gedragstrainers en ambulante thuisbegeleiders houden met elkaar goed contact.
 
Een goed voorbeeld van de voordelen van de transitie van de jeugdzorg naar ‘het voorliggende veld’. En ook een voorbeeld van goede samenwerking tussen een Centrum voor Jeugd en Gezin en een samenwerkingsverband dat collectief voor alle aangesloten scholen een plan opstelt en goede afspraken maakt, zowel met de gemeenten als met Jeugdhulp
 
► Lees hier de vorige aflevering

Deel dit artikel