22 juli 2024

Buitenonderhoud gebouwen mogelijk naar scholen zelf

DEN HAAG | NIEUWS | Mogelijk wordt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud aan scholen met ingang van 2013 overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. In opdracht van OCW wordt momenteel onderzocht of dat een haalbare optie is.
 
Minister Van Bijsterveldt laat dit weten in reactie op een motie van het CDA, ingediend tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Het kabinet is er voorstander van dat meer financiële bevoegdheden bij de scholen en schoolbesturen komen te liggen, zoals aangegeven in het Actieplan ‘Beter Presteren’. Dat geldt dus ook voor het buitenonderhoud. In het voortgezet onderwijs heeft die overdracht al eerder plaatsgevonden en het is een wens van veel besturen in het primair onderwijs om eveneens het buitenonderhoud in eigen hand te kunnen krijgen.
 

Er vindt nu onderzoek plaats naar het draagvlak én naar de vormgeving van de maatregel onder zowel schoolbesturen als gemeenten. In het onderzoek wordt geïnventariseerd wat de (vermeende) voor– en nadelen zijn (of als zodanig worden ervaren). Aandachtspunten in het onderzoek zijn onder andere de randvoorwaarden waaraan een overheveling van de verantwoordelijkheid zou moeten voldoen: financiën, (on)wenselijkheid van een overgangsregeling, ondersteuning van kleine scholen/schoolbesturen, schrijft de minister.
 
Bureaucratie
Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek kan dit betekenen dat het bij deze taak behorende budget uit het gemeentefonds wordt gehaald en toegevoegd aan de lumpsum. Daarmee zouden ook de administratieve lasten kunnen worden teruggedrongen. Over de aanpak en de vormgeving van het onderzoek is overeenstemming tussen OCW, BZK, FIN, de VNG, de PO-raad en de VO-raad. Na afronding van het onderzoek vindt in de loop van 2012 besluitvorming plaats, aldus de minister.
 

Deel dit artikel