19 juli 2024

MR-prijs voor scholen in Tilburg en Rosmalen

EDE | NIEUWS | De MR respectievelijk GMR van scholen in Rosmalen en Tilburg hebben op het medezeggenschapscongres in Ede een MR-prijs van 1000 gulden in de wacht gesleept.

De prijs is ingesteld om de mezeggenschap in het onderwijs te stimuleren. Op het congres, dat in het teken stond van het eerste lustrum van de Wet Medezeggenschap op Scholen, sprak ook minister Van Bijsterveldt (Onderwijs). Ze constateerde enerzijds dat de betrokkenheid van ouders groeit, maar ze ziet ook dat het op te veel plaatsen nog mis gaat. En dat is jammer want de inbreng van ouders in het onderwijs is essentieel, aldus de minister.

Stichting De Witte Wielen
De jury kwam op basis van de volgende overwegingen tot de keus van de winnaars. In Rosmalen werken onder de paraplu van Stichting De Witte Wielen kinderopvangcentra, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en scholen samen aan de begeleiding van kinderen van 0 tot 13 jaar. Op de vestiging de Hoven hebben de medezeggenschapsraad van de school en de oudercommissies van de dagopvang en de buitenschoolse opvang de handen ineengeslagen. Sindsdien bespreken en behartigen de ouders en medewerkers hun gezamenlijke belangen ook gezamenlijk. Daartoe is de KindCentrumRaad opgericht.

Hoewel de jury niet uitsluit dat aan het concept nog enkele formele haken en ogen zitten, getuigt deze vorm van samenwerking van een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen waar ook de scholen bij betrokken zijn. Vanwege het innovatieve karakter van deze samenwerking is de jury van oordeel dat de MR van de Hoven de prijs verdiend heeft.

Xpect Primair
De jury was ten slotte zeer onder de indruk van de inzending voor de MR prijs 2011 van de GMR van het bestuur van Xpect Primair uit Tilburg. De GMR vult de medezeggenschap bij Xpect niet alleen zo in als de ontwerpers van de WMS voor ogen moet hebben gestaan, maar meer nog op een manier waarop de medezeggenschap een effectief instrument is bij het ontwikkelen van beleid door het bevoegd gezag.

Intern is de organisatie goed gestructureerd waardoor de GMR in samenspraak met het bestuurskantoor vroegtijdig op de hoogte is van komende ontwikkelingen. Deze worden tijdig uitgezet opdat de geledingen goed voorbereid zijn tegen de tijd dat het op besluitvorming aankomt. Daarnaast heeft de GMR oog voor het op peil houden van de eigen kwaliteit door cursussen op maat in te kopen, het organiseren van thema-avonden, contact met andere GMR’en te onderhouden en jaarlijks het eigen functioneren te evalueren.

“Medezeggenschap zoals deze bedoeld is” was het oordeel van de jury, die daarom met genoegen één van de MR-prijzen 2011 toekent aan de GMR van Xpect Primair.
[Bron: Samenvatting juryrapport]

Deel dit artikel