16 juli 2024

Geen enkel kind foutloos in Citotoets 2012

ARNHEM | NIEUWS | De adviezen op basis van de Citotoets laten eenzelfde beeld zien als voorgaande jaren: ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of een van de leerwegen in het vmbo gekregen. Dat is al jaren zo. Wel zijn er de laatste twee jaar aanwijzingen dat de prestaties op de onderdelen taal en rekenen licht stijgen.

Geen enkel kind heeft alle 200 opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden goed beantwoord. Drie kinderen hebben slechts één fout gemaakt in de toets. In totaal hebben 4.349 kinderen een standaardscore van 550 behaald. Deze leerlingen hebben in totaal 15 of minder fouten gemaakt in de 200 opgaven.

Verschillen jongens en meisjes
Net als in voorgaande jaren halen jongens gemiddeld iets hogere standaardscores dan meisjes. Jongens en meisjes presteren op de verschillende onderdelen van de Eindtoets (gemiddeld genomen) duidelijk verschillend. Net als in 2011 scoren meisjes gemiddeld hoger bij Taal. Bij Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden is het verschil tussen jongens en meisjes vrij stabiel.

Jongens scoren op deze onderdelen hoger dan meisjes al is er bij Studievaardigheden nauwelijks sprake van een verschil. Op alle onderdelen scoren vroege leerlingen hoger dan de overige leerlingen. Meer meisjes dan jongens zijn een vroege leerling.

Deze week ontvangen de deelnemende scholen leerlingrapporten met uitslagen van de Citotoets. In die leerlingrapporten wordt -op basis van de standaardscore- een onafhankelijk advies gegeven over de mogelijkheden van een leerling in de diverse brugklastypen. In 2012 behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 536,0. Het best passende brugklastype bij deze score is gemengde/theoretische leerweg en havo.

De adviezen op basis van de Citotoets laten eenzelfde beeld zien als voorgaande jaren: ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of een van de leerwegen in het vmbo gekregen. Dat is al jaren zo. Wel zijn er de laatste twee jaar aanwijzingen dat de prestaties op de onderdelen taal en rekenen licht stijgen

De Citotoets is een hulpmiddel bij het maken van de keuze voor een passend brugklastype. De toets geeft een onafhankelijk advies naast het advies van de basisschool.
[Bon: Persbericht]

Deel dit artikel