15 juli 2024

Geen steun voor traditioneel katholieke school in Tilburg

TILBURG | NIEUWS | Het verzoek aan de gemeente Tilburg om de stichting van een traditioneel katholieke basisschool mogelijk te maken wordt niet gehonoreerd. De gemeente is er niet van overtuigd dat de school zal kunnen voldoen aan de stichtingsnorm. Bovendien is er voldoende aanbod van katholiek onderwijs.

Dat schrijft het Brabants Dagblad naar aanleiding van de vergadering van raadscommissie waarin het verzoek ter sprake is gekomen. Om voor plaatsing op het plan van scholen (en dus bekostiging) in aanmerking te komen moet het bestuur van de stichting R.K. Basisonderwijs John Henry Newman aantonen dat binnen vijf jaar een leerlingenaantal van 272 kan worden gehaald. Volgens de gemeente is dat niet overtuigend aangetoond.

Eerder zijn er gesprekken geweest met het katholieke schoolbestuur Xpect Primair om daar de traditioneel katholieke school bij onder te brengen, maar dat was zonder resultaat. In de ogen van de initiatiefnemers wordt de katholieke traditie, zoals bidden in de klas, daar niet meer nagevolgd. De stichting beoogt onderwijs te doen geven op katholieke grondslag.

In de statuten staat onder meer te lezen: ‘Zij [de stichting] wil daarbij handelen volgens de algemene regelingen betreffende katholiek onderwijs, zoals neergelegd in een onderwijsnota, de nota “bezield en bewust” van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, een beleidsnota met het oog op een nieuwe dynamiek en een gedeelde visie in het katholiek onderwijs […]’. Een van de leden van het comité van aanbeveling is de priester Antoine Bodar.

Particuliere school
Het is overigens niet voor het eerst dat er in Tilburg plannen zijn voor een orthodoxe katholieke school. Eind vorige eeuw was er ook al een dergelijke school, op particuliere basis. Bij gebrek aan voldoende leerlingen legde deze school al snel het loodje. De stichting R.K. Basisonderwijs zou nu kunnen overwegen om als particuliere school verder te gaan, in jargon B3. In Tilburg staat sinds kort ook een islamitische school op die basis. Deze school valt net als andere scholen onder het toezicht van de Onderwijsinspectie maar krijgt geen bekostiging.

Vorig jaar ontstond er ophef over het voornemen van het Signum schoolbestuur in Den Bosch om de katholieke grondslag uit de statuten te schrappen. Dat is niet doorgegaan omdat dit zonder toestemming van de bisschoppen juridisch niet mogelijk is.

Evangelische school
De evangelische Toermalijn in Tilburg kreeg in 2009 wel de steun van de gemeente om als nieuwe basisschool te starten. Omdat er in de verre omtrek geen evangelische school  is kreeg het bestuur (Vereniging van Evangelische Scholen te Amsterdam) medewerking bij het stichten van de school. Het is overigens de vraag of deze school er in slaagt binnen de termijn van vijf jaar aan de stichtingsnorm te voldoen.

Deel dit artikel