19 juli 2024

Besturen moeten openheid geven over beloningen

DEN HAAG | NIEUWS | Bestuurders van instellingen in het primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht om het jaarverslag van 2009 de hoogte van de beloningen op te nemen. Het gaat om een vermelding per persoon en op naam. Een collectieve vermelding van alle bestuursleden, zoals tot nu gebruikelijk was, is op grond van de Regeling Jaarverslaggeving nu niet meer toegestaan.

Het gaat om bestuurders die het bevoegd gezag van een instelling vormen. In andere onderwijssectoren was die verplichting er al wel, maar voor vo en po werd op basis van het Controleprotocol 2009 nog een uitzondering gemaakt. Daar komt nu dus een eind aan. Dat is om twee redenen. De wenselijkheid van uniformiteit voor alle onderwijssectoren. En omdat uit de jaarverslagen van po en vo over 2008 is gebleken dat er onvoldoende inzicht is in de beloningen van individuele bestuurders en toezichthouders.

Voor het boekjaar 2009 geldt verder dat de accountants extra alert moeten zijn op de aanwezigheid van een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag van elke medewerker. Indien zo’n verklaring ontbreekt dan moet de instellingsaccountant dat melden in zijn rapport van bevindingen aan het ministerie van OCW.

Deel dit artikel