18 juli 2024

Minister neemt zorgen leerkracht over passend onderwijs serieus

DEN HAAG | NIEUWS | Demissionair minister Rouvoet (Onderwijs) neemt het signaal serieus dat veel leerkrachten zich zorgen maken over de extra werkdruk als gevolg van de invoering van passend onderwijs. Dat leraren opzien tegen meer leerlingen met een ‘probleemetiket’ in de klas kwam begin mei naar voren in een grote enquête van CNV Onderwijs en het tv-programma Rondom Tien.

In dat onderzoek gaf 86 procent van de 2317 ondervraagde leraren aan dat ze zich onvoldoende in staat achten om goed om te gaan met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze vrezen dat hun inzet voor deze zorgleerlingen ten koste gaat van de aandacht die ze aan de overige leerlingen in hun klas willen geven. CNV Onderwijsvoorzitter Michel Rog trok uit de resultaten van de enquête de conclusie dat leerkrachten tegen de eigen grenzen aanlopen, ofschoon er een grote bereidheid is om deze kinderen extra zorg te bieden.

Voor SP Kamerlid Manja Smits aanleiding om de minister van Onderwijs in schriftelijke vragen nader aan de tand te voelen over de uitslag van de enquête. Minister Rouvoet herkent het beeld van leerkrachten die verontrust zijn. Hij wijst erop dat in een eerder advies van de Onderwijsraad vergelijkbare signalen naar voren kwamen. Dat advies was mede de aanleiding om tot een heroverweging te komen van het beleid van passend onderwijs.

Speerpunt

Het versterken van de deskundigheid van leraren is nu speerpunt in het beleid en inmiddels is al een aantal maatregelen genomen om dat te realiseren. Scholen krijgen bijvoorbeeld ruimte om het onderwijs zo in te richten dat het goed aansluit bij de populatie en de omstandigheden van de betreffende school. En per school komt er een onderwijszorgprofiel waarin afspraken over ondersteuning van leerkrachten en leerlingen worden vastgelegd. Het budget voor na- en bijscholing van het zittende personeel is verhoogd. Rouvoet benadrukt dat verscheidenheid (‘Geen twee scholen zijn hetzelfde’) het uitgangspunt is.

In de enquête geven veel leerkrachten aan dat ze in de opleiding onvoldoende zijn voorbereid op het omgaan met ‘leerlingen met een label’. De minister wijst erop dat die tekortkoming van toepassing is op leerkrachten die langer geleden hun diploma hebben behaald. Vanaf het studiejaar 2006 – 2007 maakt het leren omgaan met verschillen deel uit van de opleiding van de pabo’s.

De minister geeft verder aan dat het opnemen van zorgleerlingen in de reguliere klassen een collectieve verantwoordelijkheid is van het hele schoolteam. In de enquête gaf een derde van de deelnemers aan dat de school hen niet voldoende toerust.

Rouvoet deelt niet de opvatting van de helft van de leerkrachten in de enquête dat meer zorgkinderen in de klas ten koste gaat van de overige leerlingen. “Onderzoek heeft uitgewezen dat als leraren goed zijn in het bieden van structuur voor zorgleerlingen, dit juist ook goed is voor de andere kinderen in de klas. Goed klassenmanagement is dan ook een belangrijk onderdeel van de benodigde deskundigheidsbevordering van leraren”, aldus de minister in zijn antwoord.

Deel dit artikel