23 juni 2024

Minister: ‘Alle zeilen bijzetten met taal en rekenen in basisonderwijs’

DEN HAAG | NIEUWS | De basisscholen moeten de komende jaren alle zeilen bijzetten om er voor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs duurzaam op een hoger plan komt. Op tal van fronten zijn scholen sinds 2007 aan de slag gegaan om het taal- en rekenonderwijs te verbeteren en er is zichtbaar vooruitgang geboekt. ‘Maar we zijn er nog niet’, schrijft demissionair minister van Onderwijs Rouvoet aan de Tweede Kamer.

In die brief maakt de minister een tussenbalans op van de kwaliteitsagenda die OCW in 2007 onder de titel ‘Scholen voor morgen’ met het onderwijsveld heeft opgesteld. Hart van dat plan is de introductie van het opbrengstgericht werken in het primair onderwijs. Daaronder wordt verstaan dat doelgericht en systematisch wordt gewerkt aan maximale leerprestaties van de leerlingen. Een belangrijk onderdeel van die aanpak is de kwaliteitszorg. En dat is meteen een punt van zorg voor de minister want op dat vlak wordt nog onvoldoende vooruitgang geboekt.

Uit onderzoek van het instituut IVA (verbonden aan de Universiteit van Tilburg) komt al wel naar voren dat er signalen zijn dat de scholen op de goede weg zijn. Zo blijkt uit de eerste resultaten op  de 350 taalpilotscholen dat bijvoorbeeld de effectieve leertijd voor lezen is verbeterd. Tachtig procent van de scholen die meedoen aan verbetertrajecten voor het opbrengstgericht werken melden dat hun leerlingen betere prestaties leveren. In veel meer scholen dan voorheen worden nu duidelijke doelen gesteld ten aanzien van taal- en rekenprestaties.

Cruciale rol leerkrachten

De minister: ‘Kortom: we zijn op stoom. Duizenden scholen en onderwijsprofessionals werken gericht aan onderwijs. Scholen zijn doordrongen van het belang van een doelgerichte werkwijze in het onderwijs en het leren van elkaar. De komende jaren zullen de leerlingprestaties en het opbrengstgericht werken verder verbeteren, mits de aandacht voor deze thema’s behouden blijft en waar nodig wordt aangevuld’.

Een van de punten die de komende jaren extra aandacht moeten krijgen is dat nog niet op alle scholen de leerkrachten, die een cruciale rol spelen in het onderwijs, door de schoolleiding voldoende betrokken worden bij het opzetten van verbetertrajecten. Ook is het een punt van zorg dat leerkrachten minder bekend zijn met opbrengstgericht werken en referentieniveaus dan hun schoolleiders en besturen. ‘Voor een blijvende opbrengstgerichte aanpak is betrokkenheid van het hele team noodzakelijk’, aldus de minister.

Verder constateert de minister in zijn brief dat de betrokkenheid van de pabo’s bij het taal- en rekenonderwijs en het opbrengstgericht werken nauwelijks is toegenomen. Volgens de inspectie leven deze thema’s er onvoldoende. Om ook de pabo’s ‘bij de les te houden’ zijn er inmiddels speciale trajecten gestart die een grotere alertheid voor deze thema’s moeten stimuleren. 

Deel dit artikel