22 mei 2024

Landelijke klachtenlijn voor studenten in het mbo

DEN HAAG | NIEUWS | Met ingang van 1 april kunnen studenten die ontevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs in het mbo met hun grieven terecht bij de Ombudslijn MBO. Voorlopig voor een periode van een jaar stelt staatssecretaris Van Bijsterveldt dit centrale meldpunt voor klachten in. De bewindsvrouw vindt dat de sector te weinig vooruitgang boekt bij de eerder beloofde verbetering van de klachtenafhandeling.

Directe aanleiding om de Ombudslijn MBO op te richten is de recente kritiek op toegankelijkheid, effectiviteit en transparantie van de klachtenafhandeling in het beroepsonderwijs. Bovendien is nu voor studenten en/of ouders en verzorgen onvoldoende duidelijk waar ze met hun klachten aan de bel kunnen trekken.

“Ik hecht aan een goede klachtenafhandeling in het mbo. Elke klacht of zelfs elke uiting van ongenoegen moet worden gehoord en correct worden afgehandeld. Uitgangspunt is dat een mbo-school primair verantwoordelijk is voor het zorgvuldig behandelen van klachten. Daarbij is een zogenoemde eerstelijnsafhandeling van groot belang: het luisteren naar en reageren op een klacht van een student of een ouder door docenten/mentoren en zonodig vervolgens door een onderwijsmanager/unitdirecteur”, aldus de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Niet anoniem

Het is de taak van de Ombudslijn MBO om de afhandeling van de klachten op de scholen aan te jagen. Klachten kunnen vijf dagen per week worden aangemeld, telefonisch, per email of per brief. Overigens worden anonieme klachten terzijde gelegd. Elke mbo-school moet een contactpersoon aanwijzen voor de Ombudslijn.

Het is de taak van het meldpunt om te bemiddelen tussen klager en school bij de afhandeling van de klacht. Na afloop informeert de Ombudslijn bij de klagers of de klacht naar wens is afgehandeld. Indien de school tekortschiet of de klagers ontevreden zijn dan wordt dit schriftelijk gemeld bij het college van bestuur. Een afschrift gaat naar de staatssecretaris. Alle informatie gaat ook naar de Onderwijsinspectie.

[Maart 2010]

Deel dit artikel