18 april 2024

Kabinet wil in kunnen grijpen bij verschillen in examencijfers

PUBLICATIE UIT 2010

DEN HAAG | NIEUWS | Het kabinet vindt dat de overheid sancties moet kunnen treffen tegen scholen waar gedurende drie jaar of langer te grote verschillen zijn tussen de cijfers van het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). Nu ontbreekt een wettelijke grondslag om stevig in te grijpen. In het uiterste geval moet de examenlicentie van een school (tijdelijk) worden ingetrokken.

Het wetsvoorstel is het resultaat van een onderzoek door prof. Jaap Dronkers in 2006, die op grond van de analyse van de examencijfers van de VO-scholen tot de conclusie kwam dat er bij sommige scholen wel erg grote verschillen zaten tussen de cijfers van leerlingen. In die zin dat leerlingen op een schoolexamen een flink hoger cijfer haalden, dan bij het centraal examen. Volgens Dronkers holde deze discrepantie de waarde van het centraal examen en daarmee van het diploma uit. Aansluitend onderzoek van de Onderwijsinspectie bevestigde dat beeld.

Op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) heeft de ministerraad een wetsvoorstel aanvaard dat de overheid de middelen geeft om in te grijpen. Als er nu te grote verschillen worden geconstateerd dan de Onderwijsinspectie een school onder verscherpt toezicht stellen en eisen dat er maatregelen worden genomen tot verbetering. Een stok achter de deur ontbrak echter als er geen vooruitgang werd geboekt.

Examenlicentie

Met de voorgestelde wetswijziging kan de examenlicentie van een school tijdelijk worden ingetrokken als blijkt dat het gemiddelde verschil tussen de cijfers van het SE en het CE na drie jaar (bij een ‘zeer groot’ verschil) of na vijf jaar (bij een ‘groot’ verschil) niet of onvoldoende afneemt. Het College voor Examen wordt dan ingeschakeld om staatsexamens af te nemen.

Grote verschillen in examenresultaten kunnen een aanwijzing zijn dat schoolexamens te gemakkelijk zijn. Het kabinet vindt dit een onwenselijk omdat een groot verschil leidt tot rechtsongelijkheid tussen leerlingen van verschillende scholen. Bovendien ondermijnt een te groot verschil de betrouwbaarheid van de examens.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

UPDATE: De wetswijziging is in 2011 ingevoerd.

Deel dit artikel