27 mei 2024

Al ruim driehonderd basisscholen geven Engels aan kleuters

NIEUWS | Een snel groeiend aantal basisscholen start al in de kleutergroepen met lessen Engels. Inmiddels zijn het er al ruim 300 en dat zullen er nog wel meer worden, verwacht het Europees Platform. Om de kwaliteit van het Engels taalonderwijs te borgen hebben drie pabo’s, het project Early Bird en het Platform onlangs besloten de handen ineen te slaan.

Dat zijn pabo’s van de christelijke Hogeschool Windesheim, de Christelijke Hogeschool Ede en de Hogeschool Rotterdam. Zij gaan ervoor zorgen dat toekomstige leerkrachten gekwalificeerd zijn om het vroeg vreemdetaalonderwijs (vvto), zoals de officiële benaming luidt, te verzorgen. Zij kunnen tijdens hun opleiding een minor vvto Engels volgen. Voor leerkrachten die al voor de klas staan zijn er cursussen.

De samenwerking krijgt verder gestalte op het gebied van onderzoek, stages en het ontwikkelen van een kwaliteitskeurmerk. Leerkrachten weten dan precies wat ze moeten kennen en kunnen om kwalitatief goed vvto te geven. Daarnaast zijn er vijf pabo’s die gebruik maken van de ervaringen van hun drie collega-instellingen om zelf een opleidingsaanbod vvto te ontwikkelen.

Tweede Kamer
De belangstelling voor het vvto Engels in het basisonderwijs is opmerkelijk. Volgens de wet in het primair onderwijs zijn scholen verplicht om vanaf groep 7 en 8 kinderen Engels te leren. In april vorig jaar gaven diverse fracties in de Tweede Kamer te kennen niet gecharmeerd te zijn van scholen die al in lagere groepen met Engels aan de slag te gaan. Er werd gepleit op een rem of zelfs een verbod op nieuwe ontwikkelingen op dit vlak.

Aanleiding voor de kritiek was een experiment met een zogeheten onderdompelingmethode op een dertigtal basisscholen om kinderen Engels te leren. In die aanpak is het Engels niet beperkt tot een vak, maar is het (deels) een voertaal, die ook bij instructie in andere vakken gebruikt wordt. Toenmalig staatssecretaris Dijksma voelde er echter niets voor om het experiment af te laten blazen. 

Nicolaasschool in Oss 
De Nicolaasschool in Oss is een van de scholen die er voor gekozen heeft om voor haar leerlingen al op heel jonge leeftijd het Engels een prominente plek te geven in het onderwijsprogramma. Op de website van de school staat onder meer het volgende te lezen. “Daar de meest gevoelige leeftijd om een taal te leren met name  tussen het 4de en 8ste  levensjaar ligt, willen we graag als school deze kans benutten. Afhankelijk van de groep zullen de leerlingen tot een uur per week Engels krijgen.  Om hier structuur in te brengen groeien wij langzaam naar een Vroeg Vreemde Talen Onderwijs- school (VVTO). We werken dan samen en delen ervaringen met scholen die al aangesloten zijn bij het Europees Platform. VVTO betekent dat we dus vroeg (vanaf groep 1-2) Engels aanbieden. De ontwikkeling van (jonge) kinderen met een andere thuistaal of taalzwakke kinderen volgen we extra nauwlettend”.

► Lees hier: Explosieve groei basisscholen die vreemde taal aanbieden

Deel dit artikel