18 april 2024

Onderzoek inspectie naar kwaliteit voor- en vroegscholen

UTRECHT | NIEUWS | Sinds 1 augustus 2010 houdt de Inspectie van het Onderwijs structureel toezicht op de kwaliteit van voor- en vroegscholen. Dit is het gevolg van de invoering van de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE-wet). De komende jaren onderzoekt de inspectie bij alle Nederlandse gemeenten de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (de vve-bestandsopname).

Van 2007 tot 2009 voerde de inspectie al een pilotonderzoek uit naar de vve-kwaliteit in de vier grote steden. Het huidige onderzoek brengt de vve-kwaliteit van alle gesubsidieerde vve-locaties in alle gemeenten in kaart. De locatierapporten en het eindrapport van iedere gemeente worden gepubliceerd op de website van de inspectie.

Zodra de bestandsopname in een gemeente is afgerond, schakelt de inspectie over op signaalgestuurd toezicht. Hierbij spreekt ze in principe jaarlijks met een gemeente af over welke vve-onderwerpen en op welke locaties specifiek vve-toezicht wordt gehouden.

Voor- en vroegschoolse educatie is bedoeld voor peuters met het risico op een taalachterstand. Zij kunnen educatieve programma’s volgen bij de peuterspeelzaal of kinderopvang. Een aantal dagdelen per week krijgen ze extra begeleiding en leren ze spelenderwijs de Nederlandse taal. Zodra de peuters naar de basisschool gaan, loopt de voorschoolse educatie over in de vroegschoolse educatie. De vroegschoolse educatie loopt tot groep 3 van de basisschool.
[Bron: Persbericht]

Deel dit artikel