20 juli 2024

TU/e wil aantal vrouwen op topposities in drie jaar verdubbelen

EINDHOVEN | NIEUWS | De Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) wil in drie jaar tijd het aantal vrouwen op topposities meer dan verdubbelen. In 2009 was slechts ongeveer 5,5  procent van de hoofddocenten (uhd´s) en 3 procent van de hoogleraren van het vrouwelijk geslacht.

Er waren in dat jaar 9 vrouwelijke hoogleraren en 232 mannelijke. Voor de uhd’s waren de cijfers respectievelijk 5 en 125. In 2013 moet minimaal 10 procent van de wetenschappelijke topfuncties in Eindhoven bekleed worden door een vrouw.

“We gaan er flink aan trekken om die doelstelling te realiseren, we gaan alle faculteiten ervan  bewustmaken dat meer vrouwen naar topfuncties moeten kunnen doorstromen”, zegt Tineke van den Bosch, die als hr-beleidsmedewerker de uitvoering van het project coördineert. Ze is er zich terdege van bewust dat het een hele klus zal zijn voor de TU/e.

Een van de concrete maatregelen is om in de adviescommissie die gaat over de benoeming van hoofddocenten en hoogleraren een zetel vrij te houden voor een vrouwelijke wetenschapper. Dat moet er toe bijdragen dat de ook heel nadrukkelijk gezocht wordt naar vrouwelijk toptalent. Nu is er sprake van een vicieuze cirkel. Netwerken spelen in dit soort procedures een belangrijke rol, maar die bestaan hoofdzakelijk uit mannen.  

Moederschap
Een andere maatregel is vrouwen beter in staat te stellen om binnen zes jaar door te stromen van de functie van universitair docent naar hoofddocent. Vrouwen die hun baan combineren met het moederschap kunnen bijvoorbeeld (deels) vrijstelling krijgen van onderwijstaken als ze deelnemen aan een zogeheten uhd-tenuretrack.

Wat de oorzaak is van het feit dat vrouwen zo zwaar ondervertegenwoordigd zijn in de top is volgens Van den Bosch lastig te duiden. “Het gaat om een complex aan factoren.” Het is niet alleen te verklaren uit het gegeven dat er sowieso weinig vrouwen werken in de bètasector. “Ook op andere universiteiten zijn vrouwen in topfuncties ver in de minderheid. In Europees verband staan we zelfs vijfde van onderen op de ranglijst.”

• Hoofdgebouw Technische Universiteit in Eindhoven (bouwjaar 1963) - TU/e
Vrouwelijke promovendi
Opvallend genoeg is ruim 30 procent van de promovendi van het vrouwelijk geslacht. Dat zou dus een ruime kweekvijver moeten zijn voor toptalent. Maar volgens Van den Bosch vertekent dat cijfer de werkelijke situatie. “De TU doet veel aan internationalisering en onder de promovendi zitten veel buitenlandse vrouwen. Na hun promotie vertrekken ze weer uit Nederland.”
Een ander punt is dat de TU/e van jonge wetenschappers verlangt dat ze eerst in het buitenland ervaring opdoen.  Het nadeel is dat daarmee ook de band met Eindhoven verwatert en ze niet naar hun ´alma mater´ terugkeren. Dat geldt ook voor het schaarse vrouwelijke toptalent.

“We zouden moeten onderzoeken of we die talenten niet binnen moeten houden”, zegt Van den Bosch. Ook speelt een rol dat niet alle gepromoveerde wetenschappers een academische carrière ambiëren en een overstap naar het bedrijfsleven maken. Verder is er een stuurgroep opgericht onder leiding van de voorzitter van het college van bestuur. Binnen elke faculteit zijn enkele hoogleraren die de rol van ambassadeur vervullen. Zij moeten stimuleren dat het project binnen hun faculteit op de agenda komt én blijft.

Het streven om meer vrouwen naar topfuncties te laten doorstromen is vastgelegd in het Charter ‘Talent naar de Top’, dat ook door andere organisaties bij de overheid en in het bedrijfsleven is ondertekend. Daarbij gaat het ook om niet-wetenschappelijk topfuncties. Op de TU/e wordt 30 procent van deze functies door vrouwen bekleed.
 
Meer informatie op de site Talent naar de top  

Deel dit artikel