16 april 2024

Na de brugklas raken leerlingen teleurgesteld in hun school

NIEUWS | Brugklassers zijn over het algemeen heel tevreden over hun nieuwe school. Maar naarmate leerlingen ouder worden groeit de teleurstelling. Toch zijn Nederlandse scholieren gemiddeld positief over hun school, in een rapportcijfer uitgedrukt geven ze gemiddeld een 7,2. Een voldoende dus. Dit blijkt uit een groot onderzoek van scholierenorganisatie LAKS.
 
Het is voor het eerst dat de (on)tevredenheid van middelbare scholieren zo massaal is onderzocht. Ruim 56.000 leerlingen, verspreid over het hele land, vulden een formulier in met uiteenlopende vragen over onder andere de schoolkeuze, de sfeer op school, de manier van lesgeven, de vakkennis van docenten, veiligheid, hygiëne, begeleiding en inspraak. Driekwart van de leerlingen gaf als algemeen oordeel tevreden te zijn over de keuze voor een bepaalde school.
 
LAKS concludeert dat de tevredenheid vooral wordt ingegeven door de schoolkeuze als zodanig. Daarnaast zijn er nog drie aspecten die flinke een rol spelen: de behandeling van klachten, de sfeer en de regels. Ook de docenten en de inspraak (leerlingenraad) zijn van invloed op het oordeel van de scholieren.
 
Signalen
Hoewel het LAKS de totaalbeeld goed noemt voor de scholen, zijn er toch een aantal punten die tot nadenken stemmen zoals de afnemende tevredenheid bij oudere leerlingen. “Deze signalen moeten zeer serieus genomen worden door scholen afzonderlijk en door beleidsmakers op het gebied van onderwijs”, aldus het LAKS in een toelichting op het onderzoek.
 
Uit de antwoorden op vragen over leerlingenparticipatie blijkt dat inspraak op veel scholen nog niet optimaal functioneert, vooral niet in het vmbo. Een vijfde van de deelnemers aan de enquête geeft aan graag mee te willen praten en beslissen over het beleid op school. LAKS roept scholen dit punt serieus te nemen. Schoolleiding, medezeggenschapsraad, leerlingenraad en LAKS moeten samen optrekken om er voor te zorgen dat inspraak beter van de grond komt.
 
Ontevreden
Over de wijze van lesgeven zijn leerlingen redelijk te spreken, maar ook hier manifesteert zich ontevredenheid naarmate leerlingen langer voortgezet onderwijs volgen. Hoe ouder de leerling, hoe meer twijfels bij de nut van lessen en bij de gevolgde didactiek. Ook is er een brede behoefte aan meer praktijkgerichte lessen, en niet alleen in het vmbo. Over de inhoud van de leerstof zijn leerlingen wel redelijk tevreden.
De LAKS-monitor wordt volgend jaar herhaald.
 
De resultaten van het onderzoek zijn hier te lezen op
Lees ook het blog van LAKS-bestuurder Steven de Jong op de site van Trouw.

[Juni 2010]

Deel dit artikel