22 juli 2024

Alle bestuurders in voortgezet onderwijs vallen onder de CAO

NIEUWS | Bestuurders in het voortgezet onderwijs die functioneren in een Raad van Toezichtmodel vallen onder de CAO voor deze sector. Dat houdt dat een bestuurder maximaal volgens salarisschaal 17 in de CAO beloond mag worden. Voor een eigen regeling voor deze categorie bestuurders, zoals de VO-Raad hanteert, is wettelijk geen grond.
 
Dat stelt staatssecretaris Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer. In het parlement heerst al lang onvrede dat er, door de invoering van het Raad van Toezichtmodel, aan sommige bestuurders in het voortgezet onderwijs salarissen worden betaald die ruim liggen boven het maximum in de CAO.
 
De VO-raad hoopte de kou uit de lucht te halen door voor de sector een beloningsleidraad vast te stellen waarin de hoogte van de salarissen werd gerelateerd aan de omvang van de organisatie. Met dit systeem zou volgens de VO-raad  97% van de bestuurders een salaris ontvangen tussen de 70.000 en 125.000 euro.
 
Maar de Tweede Kamer nam met deze zelfregulering geen genoegen en droeg de staatssecretaris in een motie op ‘alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de beloningsleidraad van de VO-raad wordt ingevoerd’.  En Van Bijsterveldt laat nu aan de Kamer weten dat ze aan de opdracht in die motie heeft voldaan.

In politiek Den Haag zijn de afgelopen jaren harde woorden gevallen over de stijging van de salarissen van de top in het onderwijs, nadat besturen meer de ruimte hebben gekregen. Met name sommige bestuurders in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moesten het ontgelden, maar ook op het voortgezet onderwijs kwam kritiek. De affaire rond de collegevoorzitter van het Friesland College (mbo) was voor de staatssecretaris aanleiding om een financiele sanctie op te leggen. 
 
Vakbonden
De bewindsvrouw constateert dat de beloningsleidraad is vastgesteld zonder overleg met de vakbonden. Alle bestuurders in het VO vallen volgens haar echter onder de CAO en daarin staat dat alleen na overleg en met instemming van de werknemersorganisaties aparte beloningsafspraken gemaakt worden. Van Bijsterveldt zegt dat die instemming er (nog) niet is. De CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen.
 
Bovendien is per 1 augustus jl. de wet Goed Bestuur Goed Onderwijs van kracht in het VO. In die wet is expliciet vast gelegd dat ook bestuurders in het Raad van Toezichtmodel onder de CAO vallen.  Daardoor is er geen grond meer voor de beloningsleidraad.
 
Daarnaast  is er een wet in de maak die gaat over bezoldiging van bestuurders bij (semi-)publieke organisaties, met als oogmerk de topsalarissen aan banden te leggen. Het wetsontwerp ligt ter advisering bij de Raad van State.
Schoolbesturen zijn voortaan ook verplicht om in het jaarverslag de bezoldiging van hun bestuurders te vermelden. Die verplichting is al van toepassing op het jaarverslag van 2009.

Deel dit artikel