23 juni 2024

Besturen in Bredase onderwijs slaan handen ineen

BREDA | NIEUWS | De besturen in het primair en voortgezet onderwijs in Breda hebben een nieuw platform opgericht waar allerlei zaken aan de orde komen die in de gemeente spelen. Dit Bestuurlijk Overleg Breda (BOB), zoals het platform heet, heeft in de persoon van mr. Bruno van Gent een onafhankelijk voorzitter.
 
Wim Kaizer, collegevoorzitter van INOS, het grootste schoolbestuur  in het primair onderwijs in Breda, noemt het uniek dat alle sectoren van het funderend onderwijs vertegenwoordigd zijn. Zowel het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en voortgezet  onderwijs maken deel uit van het BOB. “We trekken gezamenlijk op, in het belang van de leerling.” Door die brede samenstelling is het mogelijk om sectoroverstijgende knelpunten beter aan te pakken, zoals de realisatie van doorlopende leerlijnen en de overgang van groep 8 naar de brugklas.
 
Breda kende al eerder een overlegstructuur. “We hadden een Schoolraad, met twee kamers, een voor po en een voor het vo. Dat heeft een aantal jaren effectief gefunctioneerd, maar in deze tijd is die opzet niet meer toereikend”, aldus Kaizer. Als gevolg van het landelijk beleid is er in bestuurlijk opzicht veel veranderd in het po en vo.
 
Lumpsum
Vanaf eind jaren negentig hebben de vo-scholen meer zelfstandigheid gekregen, een proces dat is afgerond met de invoering van de lumpsum financiering. Vanaf dat moment kregen de vo-besturen een vast budget dat ze tot op bepaalde hoogte naar eigen inzicht konden besteden.
 
Voor het basisonderwijs is de lumpsum in 2006 ingevoerd. In de afgelopen jaren heeft er bovendien in Breda, net als in veel andere regio’s, in het primair onderwijs  een herkaveling van het bestuurlijk landschap plaatsgevonden. Door fusies zijn er enkele grote schoolbesturen ontstaan.
 
Binnen het BOB behoudt ieder bestuur zijn eigen verantwoordelijkheid, maar dat betekent volgens Kaizer niet dat het overleg vrijblijvend is. Voor elk onderwerp waarvan is vastgesteld dat er iets mee moet gebeuren wordt een portefeuillehouder aangesteld, die vervolgens de kar trekt. Te denken valt o.a. aan sport, kunstzinnige vorming en veiligheid.
 
Lokale Educatieve Agenda
Het BOB is tevens een belangrijke gesprekspartner van het gemeentebestuur. “In het bestuurlijk akkoord van het nieuwe college van B. & W. is onderwijs een belangrijke speerpunt, wethouder  Boelema hecht aan goede samenwerking met de besturen.” In het overleg vormt de Lokale Educatieve Agenda een leidraad. Het college is er bijvoorbeeld voorstander van dat er in elke wijk een brede school komt.
 
De besturen willen graag zoveel mogelijk ruimte om hun ambities om het onderwijs in de gemeente verder te verbeteren waar te kunnen maken. Een onderwerp dat voor het basisonderwijs bovenaan staat is het zogeheten doordecentraliseren van de huisvesting. In het voortgezet onderwijs is dat al langer een feit, maar voor het primair onderwijs is het nog de gemeente die het laatste woord heeft in de onderwijshuisvesting. De po-besturen willen die verantwoordelijkheid graag zelf nemen. “Dat kunnen wij ook aan want wij zijn grote, professionele organisaties”, aldus Kaizer.
 
[Breda heeft ruim zeventig po-scholen en zestien vo-scholen]

Deel dit artikel