19 april 2024

Handreiking voor inrichting zorgstructuur 12+ in vo en mbo

TILBURG | NIEUWS | Hoe zorg je als school voor een goede zorgstructuur voor leerlingen die met soms grote problemen worstelen?  En kun je met die aanpak al vooruitlopen op het beleid van Passend Onderwijs?
 
Om de scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Midden-Brabant de helpende hand te bieden bij deze complexe opdracht is de notitie Richtlijnen Zorgstructuur 12+ geschreven. Het eerste exemplaar is op een druk bezochte bijeenkomst uitgereikt aan de Tilburgse wethouder Onderwijs en Jeugdzorg Marieke Moorman.

Deze notitie moet gezien worden als een leidraad om meer uniformiteit te krijgen, een kwaliteitsslag te maken, de afstemming tussen onderwijs en instellingen voor zorg en jeugd­hulpverlening te verbeteren en een bijdrage te leveren aan het realiseren van doorgaande lijnen van zorg voor jongeren tot en met 23 jaar. Geen jongere die hulp en begeleiding nodig heeft mag nog tussen wal en schip vallen.
 
Zorg- en adviesteams
Op alle scholen zijn tegenwoordig zorg- en adviesteams actief. Maar die alleen zijn niet voldoende om van een volwaardige zorgstructuur te kunnen spreken. Het gaat om een integrale basiszorgstructuur van de school met de daarbinnen kwalitatief goed functionerende interne zorgteams.

Die publicatie omvat adviezen en aanbevelingen voor de inrichting van de zorgstructuur op schools- en bovenschoolse niveau in het vo en mbo. Er is uitgegaan van drie invalshoeken: het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, versterking van de basiszorgstructuur en versterking van de samenwerking tussen het onderwijs en de instellingen voor zorg en jeugdhulpverlening.
 
Centraal in de publicatie staat het functioneren van de kwaliteit van het zorg- en adviesteam. Veel aandacht wordt gegeven aan de doelgroep, de toeleiding, de samenstelling, de doorgaande lijn en het werken in de keten. In bijlagen wordt een routekaart gepresenteerd en wordt ingegaan op functie, kwaliteit en procedure van bespreking.

► De publicatie is aan te vragen bij het SWV VO Midden-Brabant: mfouchier@onderwijsgroeptilburg.nl en wordt dan gratis toegezonden. Een pdf versie kunt u downloaden van de website van het Samenwerkingsverband.
 

Deel dit artikel