18 juli 2024

Minister: Lot vavo in handen van de gemeenten

EINDHOVEN | NIEUWS | De gemeenten en niet het ministerie van OCW gaan over de vraag of er eventueel bezuinigd moet worden op de vavo’s. Zij beslissen over de inzet van het participatiebudget dat zij van het rijk krijgen. In dat budget is het deel dat gemeenten moeten inzetten voor volwasseneneducatie geoormerkt, zij mogen dat niet aan andere doelen besteden.
 
Dat stelt de demissionair minister van Onderwijs Rouvoet in antwoord op vragen van Kamerleden van D66, CDA en PvdA. De Kamerleden toonden zich bezorgd over de toekomst van de vavo’s, naar aanleiding van berichten in de media over bezuinigingen op deze voorziening van tweedekansonderwijs. Ook de vavo’s zelf, die onderdeel zijn van de ROC’s, luidden de alarmbel over verregaande sanering waarvan jonge mensen, die nog niet over een vo-diploma beschikken, de dupe zouden kunnen worden.
 
De zes vavo’s die Brabant telt maken zich eveneens zorgen over de gevolgen van de bezuinigingen van de rijksoverheid, lieten zij eerder desgevraagd aan Onderwijs Brabant weten. Bij sommige vestigingen is nu al sprake van een verschraling van het aanbod.
 
En ondanks dat alle vavo’s melden dat de gemeenten, die de subsidies verstrekken, positief staan tegenover deze onderwijsvoorziening, bestaat toch de vrees dat in de toekomst ingrijpender maatregelen zullen volgen.  “Je kunt gerust stellen dat we ons bedreigd voelen”, zei Jack Heesterbeek, adjunct-directeur van het Ster College van ROC Eindhoven, eerder deze maand.
 
Educatieaanbod
Toch hebben volgens de minister de gemeenten de sleutel in handen met het participatiebudget. “Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een passend educatieaanbod voor volwassen inwoners binnen de gemeente dat hen voorbereidt en op weg helpt naar een baan of het vervolgonderwijs.” Tot dat aanbod behoort ook het vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs).   
 
De minister geeft wel toe dat het participatiebudget is teruggelopen van 202 miljoen in 2009, naar 150 miljoen in 2010, naar 115 miljoen in 2011. Die daling is voor 50 miljoen euro het gevolg van een  herbestemming uit het educatieve deel. Dit geld wordt ingezet voor de verbetering van taal en rekenen in het mbo. Daarnaast is er 35 miljoen op het participatiebudget geschrapt vanwege de noodzakelijke bezuinigingen. Het staat gemeenten vrij om eventueel eigen middelen in te zetten voor het vavo, merkt de minister op.
 
Uitbestede leerlingen
De bewindsman nuanceert de problematiek van de vavo’s door er op te wijzen dat ongeveer een derde van de leerlingen op het vavo afkomstig is van het regulier voortgezet onderwijs. Het gaat hier om leerlingen voor wie bekostiging wordt ontvangen. In jargon zijn dit de uitbestede leerlingen. Volgens een opgave van de minister zitten er dit jaar 6.774 van deze ‘uitbestede’ leerlingen op een vavo. Daarnaast zijn er 12.725  volwassen deelnemers op de vavo’s die vakken volgen met financiële steun van de gemeenten.
 
Rouvoet wijst er verder op dat het aan het nieuwe  kabinet is om te bepalen hoe zal worden omgegaan met eventuele ongewenste effecten.

► Lees hier over de Brabantse vavo´s

Deel dit artikel