16 april 2024

OMO wil bestuursmodel aanpassen, nieuwe rol voor de vereniging

TILBURG | NIEUWS | update | De raad van bestuur (rvb) en raad van toezicht (rvt) van Ons Middelbaar Onderwijs vinden de huidige bestuursstructuur van deze organisatie niet meer toereikend. Ze willen naar een nieuw bestuursmodel waarin de vereniging blijft bestaan, maar een andere positie krijgt.
 
Dat schrijft het bestuur vandaag in een brief die op de websites van alle OMO-scholen is geplaatst. Directe aanleiding om met het voorstel te komen is de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur die met ingang van 1 augustus j.l. van kracht is geworden. Deze wet gaat over de kwaliteit van besturen en van het onderwijs.
 
Van schoolbesturen wordt onder meer verlangd dat ze transparant zijn en dat ze niet alleen verantwoording afleggen aan de overheid, maar ook aan leerkrachten, ouders en leerlingen en aan hun omgeving (zoals gemeenten).
 
Wet Goed Bestuur
Met het bestaande bestuursmodel kan OMO de opdracht die in die wet Goed Bestuur Goed Onderwijs besloten ligt niet goed uitvoeren. De organisatie bestaat nu uit een raad van bestuur en  een raad van toezicht en onder de bestuurlijke paraplu is ook een plek ingeruimd voor de vereniging.
 
De algemene ledenvergadering heeft, als hoogste orgaan van de vereniging, bepaalde bevoegdheden ten aanzien van het bestuur. Echter, van die ongeveer 120.000 ouders/verzorgers die kinderen hebben op een OMO-school, zijn er slechts enkele honderden lid van de vereniging.  De betrokkenheid van de meeste leden was gering, jaarvergaderingen werden de afgelopen jaren slecht bezocht.
 
Het OMO-bestuur vindt het daarom tijd voor een herijking. De algemene ledenvergadering krijgt, als het aan het bestuur ligt, de bevoegdheid om de leden van de rvt aan te stellen of te ontslaan. Bovendien stellen de leden in de nieuwe situatie het jaarverslag vast. De controle van de raad van bestuur is in handen van de raad van toezicht.
 
Professional
Een andere aanpassing die het bestuur voorstelt is om het vrij lidmaatschap van de vereniging te herzien. Nu kunnen, behalve de ouders, ook personeelsleden die bij OMO werken lid worden. Het bestuur vindt dat uit het oogpunt van checks and balances geen goede zaak. Personeelsleden (en ook ouders) kunnen invloed uitoefenen via de (g)mr. Het bestuur wijst er verder op dat als gevolg van de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur de positie van de onderwijsprofessional binnen de school versterkt wordt.  
 
Het OMO-bestuur wil verder de wijze waarop de colleges van advies worden samengesteld transparanter maken. Elke school heeft zo’n college die de directeur of rector onder meer adviseert over zaken in de onderwijspraktijk. In de nieuwe situatie krijgen die die colleges van advies een afvaardiging in de algemene ledenvergadering. Het bestuursbureau van Ons Middelbaar Onderwijs aan de Spoorlaan in Tilburg.

Kritiek
Bijna tien jaar geleden heeft OMO al eens de bestuurlijke structuur aangepast. Dat ging toen niet zonder slag of stoot en dat kwam mede doordat er in diezelfde periode veel onrust was vanwege fusieplannen. De gemoederen laaiden toen hoog op, onder meer door een zeer kritisch opiniestuk in de krant van de wetenschappers Wim van de Donk en Paul Zoontjens, tegenwoordig respectievelijk commissaris van de koningin in Noord-Brabant en hoogleraar onderwijsrecht.
 
OMO heeft ruim 60.000 leerlingen en 6500 medewerkers, verdeeld over 35 scholen en scholengemeenschappen. 

Op 2 november is er een informatieavond voor alle betrokkenen, op 2 december worden de voorgestelde aanpassingen in de algemene ledenvergadering ter stemming gebracht.

Rechtgezet: Anders dan eerder gemeld staat nog niet vast dat het Montessori College van ROC Eindhoven pert 1 januari overgaat naar OMO. Het college van bestuur van het ROC laat weten dat er een intentie tot een bestuursoverdracht is ondertekend. Momenteel vindt een boekenonderzoek plaats op basis waarvan beide besturen bepalen of  tot een feitelijke bestuursoverdacht wordt over gegaan.

 
Lees hier de brief van het OMO-bestuur

Deel dit artikel