23 juni 2024

Inspectie gaat regiorapportages primair onderwijs samenstellen

NIEUWS | De Onderwijsinspectie gaat volgend jaar opnieuw op regionaal niveau rapportages samenstellen waarin knelpunten en aandachtspunten met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs in het primair onderwijs aan de orde worden gesteld. Dat blijkt uit het Werkplan 2011 van de inspectie.
 
Deze rapportages zijn gebaseerd op secundaire analyses en de ervaringskennis van inspecteurs.  Ze geven een beeld van  het onderwijskwaliteit op het niveau van regio, stad, (deel)gemeente of wijk. Deze rapportages zullen worden ingebracht in bestaande of te arrangeren overlegsituaties met betrokken besturen en gemeenten.
 
In die overlegsituaties is de Inspectie van het Onderwijs niet agendabepalend, maar informerend. In het kader van het toezicht op de wettelijke verplichting tot overleg in het kader van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) betrekt de inspectie daarbij zo nodig ook het functioneren van de LEA en de in de wet genoemde onderwerpen die daarbij aan de orde zijn. Bij het toezicht op de LEA kunnen verder de uitkomsten van risicoanalyses een rol spelen, aldus staat te lezen in het werkplan.
 
Gemeente Tilburg
De inspectie heeft voor het eerst in 2006 ervaring opgedaan met deze aanpak. Op verzoek van de gemeente Tilburg bracht de inspectie op basis van reeds beschikbare onderzoeksgegevens de kwaliteit van het onderwijs van alle sectoren behalve het hoger onderwijs in kaart.
De algemene conclusie was dat het onderwijs in Tilburg in kwalitatief opzicht op grote lijnen overeen kwam met het landelijk gemiddelde. Op  een beperkt aantal aspecten week het Tilburgse onderwijs in positieve dan wel negatieve zin af van het landelijk gemiddelde.
 
Andere actiepunten
In het werkplan geeft de inspectie aan welke activiteiten worden ontplooid naast de reguliere werkzaamheden in het kader van het toezicht. Speciale aandacht is er o.a. voor de volgende onderdelen:
–           Onderzoek naar opbrengsten Internationale Schakelklassen (vo)
–           Er wordt een internationale vergelijking gemaakt om de Nederlandse prestaties te kunnen ijken
–           Er komt een onderzoek naar de relatie tussen de uitval in het eerste jaar hbo en het onderwijs op de havo, alsmede de begeleiding in het eerste jaar van het hbo   
–           Het onderwijs aan leerlingen met een autistische stoornis
–           De professionele ruimte voor de docent
 
Sociale opbrengsten
Ook richt de inspectie de focus op een brede invulling van het begrip opbrengsten. De inspectie oriënteert zich op de mogelijkheid van meer stelselmatige aandacht voor de sociale en maatschappelijke functies van onderwijs. Meer specifiek richt de inspectie zich op de vraag wat met het oog op de kwaliteit van instellingen en bestel opbrengsten zijn die in dit verband aandacht vragen, en hoe een beoordeling van dergelijke opbrengsten van het Nederlandse schoolsysteem mogelijk is.
Een onderdeel daarvan is ook de bijdrage die scholen voor basis- en voortgezet onderwijs leveren aan de bevordering van burgerschap. De inspectie constateerde in 2010 dat de ontwikkeling van dit onderwijs stagneert. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen.

► Lees hier meer over kwaliteit en opbrengsten
► Lees hier over de verhuizing van de inspectie in zuid-Nederland

Deel dit artikel