23 mei 2024

Invullen directievacatures basisscholen gaat vaak moeizaam

GOIRLE | NIEUWS | Ruim een derde van de basisscholen in Brabant moest zich vorig jaar (zeer) veel moeite getroosten om de vacatures op directieniveau in te vullen. Het voorzien in de vacature van leerkracht ging op dertien procent van de scholen (zeer) moeizaam.
 
Dat blijkt uit onderzoek door Nicole van Dartel van Reflexy Onderzoek in Goirle. In opdracht van de AVS en de PO Raad bracht zij landelijk in kaart hoe het afgelopen schooljaar vacatures voor directie-  en leerkrachtfuncties werden ingevuld. Onder directiefuncties vallen ook de adjunct, middenkader en locatieleiders. Aan het onderzoek deden 696 schooldirecteuren mee en 111 bovenschools directeuren. In Brabant vulden 101 directeuren de vragenlijsten in.
 
Als het gaat om het vinden van directeuren om vacatures op te vullen is de situatie in Brabant iets ongunstiger ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het aantal vacatures op directieniveau lag landelijk op 7 procent, in Brabant ruim twee procent hoger. Voor leerkrachten lag het percentage vacatures op 10 procent tegen landelijk 7 procent.
 
Weinig reacties
Het werven van geschikte kandidaten voor directievacatures kostte in Brabant 42 procent van de scholen weinig tot geen moeite. Een kwart gaf aan een gemiddelde moeite te hebben ervaren en 34 procent (zeer) veel moeite.
 

Uit het landelijk beeld komt naar voren dat de scholen er door de moeizame werving niet altijd in slagen om tijdig in een directievacature te kunnen voorzien. De meeste genoemde redenen waarom vacatures niet op de geplande datum zijn ingevuld hebben met name te maken met een gebrek aan geschikte kandidaten. Meer dan de helft is van mening dat er te weinig sollicitatiereacties op directievacatures zijn gekomen. Voor een kwart geldt dat ook voor de leerkrachtvacatures.
 
Babyboomers
Het is voor de twaalfde keer dat dit onderzoek is gehouden. De uitkomsten weerspiegelen de arbeidsmarktsituatie als het om leidinggevende functies in het primair onderwijs gaat. Hoe de situatie zich in de komende jaren ontwikkelt is op basis van dit onderzoek niet te zeggen.   
 
Uit de recent verschenen nota Werken in het onderwijs valt op te maken dat de komende jaren een grote uitstroom van ouderen (de babyboomgeneratie) op gang komt. De verwachting is dat er tot 2016-217 geen problemen ontstaan. Daarna kunnen tekorten ontstaan, oplopend tot 1400 fte aan docentfuncties en 200 fte aan schoolleiders. Dit laatste is flink minder dan het eerder voorziene tekort van 500 schoolleiders. Maar er wordt wel opgemerkt dat er grote regionale verschillen kunnen zijn.

Deel dit artikel