14 april 2024

Meer allochtone studenten doen lerarenopleiding Fontys

TILBURG | NIEUWS | Het aantal allochtone studenten dat aan de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg (FLOT) tot docent voorgezet onderwijs wordt opgeleid is de afgelopen jaren gestaag toegenomen.
 
Op dit moment is 9,4 procent van de studenten die een tweede- of eerstegraads opleiding volgen van allochtone afkomst. Onder de eerstejaars studenten ligt dat aantal iets hoger, namelijk 10,1 procent. Het is overigens lastig om de precieze aantallen vast te stellen, omdat de definitie zich steeds moeilijker laat omschrijven, stelt Anne Kerkhoff die hij FLOT betrokken is bij het diversiteitbeleid. 
 
Want wat is een allochtone student, vraagt Kerkhoff zich? Studenten met een buitenlandse nationaliteit? Studenten die buiten Nederland geboren zijn? Studenten van wie een van beide ouders in het buitenland is geboren? Tellen studenten met een of twee ouders die in een Westers land zijn geboren mee? FLOT heeft geprobeerd het definitieprobleem op te lossen door studenten te vragen aan te geven tot welke etnische groep ze zichzelf rekenen, maar ook dat bleek geen helderheid te brengen.

  Enkele allochtone studenten tijdens een symposium over meertaligheid in de klas

Op grond van de beschikbare gegevens wordt er bij FLOT vanuit gegaan dat van de 3937 studenten die nu staan ingeschreven er 370 een niet-Nederlandse nationaliteit hebben en/of een geboorteplaats buiten Nederland, oftewel 9,4. Eind jaren negentig ging het om hooguit enkele procenten. Hoewel vergelijkingen met een periode van ruim tien jaar geleden onzeker zijn, staat het dus wel vast dat de toename fors is.
 
Voor de klas
Landelijk was volgens cijfers van het SBO vorig jaar ongeveer 20 procent van de studenten van allochtone afkomst. Het gaat hier om zowel Westerse als niet-westerse allochtonen (met name Turken en Marokkanen).
 
Toch vertaalt zich dat nog niet in een groter aantal niet-westerse allochtone leraren voor de klas. Volgens SBO lag het percentage vorig jaar op 4,7, terwijl het (vorige) kabinet als doel had gesteld om dit percentage in 2011 te laten stijgen naar 6,2 procent.
Dat die stijging zich maar langzaam doorzet heeft volgens SBO er onder meer mee te maken dat allochtone studenten op de lerarenopleidingen, meer dan autochtone studenten, de eindstreep niet halen.
 
Werving Fontys
Voor Fontys is in ieder geval het streven om meer scholieren met een allochtone achtergrond te interesseren voor een lerarenopleiding. “We denken dat zij een verrijking kunnen zijn voor onze opleidingen en voor de scholen waar we onze studenten voor kunnen opleiden”, aldus Kerkhoff.   Landelijk gezien bedraagt het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met een niet-westerse achtergrond bijna 14 procent.

► Op de site van Wereldjournalisten  is een kritische beschouwing te lezen over de uitstroom van allochtone docenten
 

Deel dit artikel