23 mei 2024

Minister: Teveel personeel bij SKOZOK veroorzaakte tekort

DEN HAAG | VELDHOVEN | NIEUWS | Teveel personeel in relatie tot het aantal leerlingen is er de oorzaak van dat het bestuur SKOZOK, dat kantoor houdt in Veldhoven, in 2009 een negatief financieel resultaat heeft geboekt.
 
Dat antwoordt minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) in antwoord op vragen van het SP Kamerlid Smits over het tekort van ruim 1 miljoen euro waar SKOZOK mee geconfronteerd werd. In het voorjaar van 2010 werd het dienstverband met collegevoorzitter Henk Derks beëindigd wegens een verschil van inzicht met de raad toezicht over het te voeren beleid.   
 
Volgens minister Van Bijsterveldt hoeft een negatief resultaat in een bepaald jaar op zich nog geen reden tot zorg te zijn. Het kan immers ook veroorzaakt zijn door weloverwogen investeringen. Maar dat was bij SKOZOK niet het geval. Wel was de vermogenspositie van de stichting gezond.
 
“Uit de gegevens waarover ik beschik komt het beeld naar voren dat het dalende aantal leerlingen de afgelopen jaren door het schoolbestuur niet is vertaald in een daling van het aantal leraren. In het jaarverslag 2009 merkt het schoolbestuur zelf op dat het tekort met name wordt veroorzaakt door een te hoge personele inzet. Dit heeft het schoolbestuur mij ook bevestigd”, aldus de minister.
 
Daling leerlingenaantal
SKOZOK heeft 30 basisscholen en 1 sbo-school in de gemeenten Bergeijk, Waalre, Craenendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. De school had in 2006 nog 7093 leerlingen en in 2009 was dat volgens het jaarverslag gezakt naar 6691 leerlingen. Overigens meldt het CFI op de peildatum van dat jaar 6522 leerlingen. Het aantal personeelsleden lag rond de zevenhonderd.
 
Juf op pad met leerlingen

Minister Van Bijsterveldt heeft vastgesteld dat het bestuur nog niet werkt met de methodiek van een meerjarenbegroting. “Dit onderstreept het belang van de acties die ik samen met de PO-raad onderneem om de financiële deskundigheid te bevorderen”, aldus de bewindsvrouw.
 
Lumpsum
SKOZOK ontving in 2009 ongeveer 360.000 euro minder als gevolg van de bezuiniging van het rijk op de uitgaven voor bestuur en management van basisscholen en de groeiregeling. Dit op een totale lumpsumuitkering van ongeveer 26,5 miljoen euro. Volgens de minister is het aan het bestuur om te kiezen hoe die bezuiniging in de eigen organisatie wordt doorgevoerd, in overleg met directeuren en medezeggenschapspartners.
 
De minister kondigt verder aan dat ze binnenkort met een reactie komt op het rapport van de SP ‘Minder geld, grotere klassen’. Dat rapport is gebaseerd op een enquête onder een aantal schoolbesturen over het effect van de bezuinigingen op het primaire proces.
 
Onderzoeken naar krimp
Van Bijsterveldt wijst er verder op dat er momenteel een aantal onderzoeken loopt naar het onderwerp krimp. “Een belangrijke vraag in deze onderzoeken is of krimp inderdaad tot financiële moeilijkheden leidt voor schoolbesturen. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken zal ik mij beraden op eventuele vervolgstappen.”
 
Daarnaast werkt ze aan een experimenteerartikel in de WPO, zodat kan worden geëxperimenteerd met een herschikking van voorzieningen en vergaande sectoroverstijgende samenwerking. Daarmee wordt meer ruimte gecreëerd om tot onconventionele oplossingen te komen om een kwalitatief goed en divers opleidingsaanbod in stand te houden.
 

Deel dit artikel