22 mei 2024

Minister houdt vast aan korting op dovenonderwijs en epilepsie

 DEN HAAG | NIEUWS | De aangekondigde bezuiniging op de uitgaven van het onderwijs aan kinderen met epilepsie en dove kinderen gaat door. Dat raakt onder andere de instellingen in Sint Michielsgestel (Kentalis) en Heeze (De Berkenschutse)
 
Dat valt op te maken uit het schriftelijk antwoord van minister Van Bijsterveldt op vragen die eerder zijn gesteld bij bespreking van Passend Onderwijs in de Tweede Kamer. De kortingen op de budgetten gaan door omdat er volgens de minister sprake is van een bovenmatige bekostiging die uit de pas loopt met vergelijkbare onderwijsvoorzieningen.
 
Het draait volgens de minister om een optelsom van zogeheten expertisebekostiging* en de specifieke bekostiging die verband houdt met de beperking van een leerling. Voor alle scholen die onderwijs voor kinderen met epilepsie verzorgen wordt de bekostiging vastgesteld op ongeveer 12.500 euro per leerling. Dat is ook de hoogte van het bedrag dat er staat voor het onderwijs aan langdurig zieke kinderen. Voor de instellingen voor leerlingen met epilepsie, zoals De Berkenschutse, betekent dat een verlaging van 23.000 euro naar 12.500 euro per leerling.
 
De bekende tv-journalist Rutger Castricum interviewt een medewerker uit het dovenonderwijs tijdens de manifestatie in Nieuwegein.

Een vergelijkbare redenering hanteert de minister voor Kentalis in Sint Michielsgestel (dovenonderwijs). De instellingen krijgen vanwege de expertiseregeling zowel bekostiging op basis van de normen voor speciaal onderwijs, als op basis van het reguliere onderwijs. Deze cumulatie vindt de minister niet terecht, te meer omdat van de tien instellingen die onderwijs aan dove kinderen verzorgen er vijf zijn die wel ‘extra’ bekostiging ontvangen en vijf niet.
 
Flinke reorganisatie
Van Bijsterveldt wil dit verschil opheffen, alle scholen krijgen een bekostiging van 18.000 euro (so) respectievelijk 17.000 euro (vso).  Dat betekent voor een deel van de scholen een teruggang van een kleine 5000 euro per dove leerling. Voor een dove zeer moeilijk lerende leerling is de bekostiging 31.000 euro per leerling en 41.000 euro per doofblinde leerling.
 
In diezelfde brief stelt de minister overigens dat de ambulante begeleiding van slechthorende kinderen, blinde, dove, doofblinde en slechtziende leerlingen niet door bezuinigingen worden getroffen. De teruggang in het budget in de cluster 2 scholen is daarom niet 22 procent maar 19 procent.
 
De minister over de gevolgen van haar maatregelen: “Ik ben er mij van bewust dat het wegvallen van de expertisebekostiging tot een flinke reorganisatie op de scholen leidt. In de voorstellen is daarom opgenomen de expertisebekostiging per augustus 2013 te laten vervallen zodat de scholen ruim de tijd hebben zich hierop voor te bereiden”.
 
*) Expertisebekostiging is in 2003 ingevoerd als compensatiemaatregel voor instellingen die financieel nadeel ondervonden van de invoering van de leerlinggebonden financiering (rugzak).
 
► Ga hier naar de brief van de minister
► Ga  hier naar het artikel ‘De Berkenschutse in zwaar weer’

Deel dit artikel