19 juni 2024

Optimus gaat bezuinigen maar houdt kleine scholen open

CUIJK | NIEUWS | De Stichting Optimus zal er de komende jaren alles aan doen om de kleine scholen open te houden, ondanks de noodzakelijke bezuinigingen. Dat staat in het Meerjarenperspectief 2011 – 2016 ‘Over morgen’.
 
Optimus telt 32 scholen voor primair onderwijs en ongeveer 650 medewerkers. De scholen liggen in het Noordoosten van Brabant, overwegend in gemeenten langs de rivier de Maas. Zeven scholen telden vorig schooljaar  minder dan honderd leerlingen. De kleinste school in Overlangel had 57 leerlingen.
 
Omdat Optimus, net als veel andere schoolbesturen, geconfronteerd wordt met een teruglopend leerlingenaantal moeten er maatregelen genomen worden. In 2005/2006 bedroeg het aantal leerlingen 6474, volgens prognoses zal dat aantal door bevolkingskrimp in 2014 zijn gedaald naar 5850. In de periode 2010 – 2014 daalt het beschikbare budget van 31,2 miljoen naar 29,2 miljoen.
 
Kleine kernen
Het college van bestuur stelt dat Optimus de vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid streeft naar het behoud van de huidige onderwijsvoorzieningen, ook in de kleine kernen waar de gevolgen van krimp sterk merkbaar zijn.  Gedacht wordt de kleine scholen in stand te houden door ze organisatorisch in combinaties of clusters onder te brengen. Daarbij staat voorop dat de onderwijskundige kwaliteit op peil moet blijven.

Dr. Jan de Quayschool in Beers.

Door het vormen van combinaties kan de komende jaren ongeveer 3 ton bezuinigd worden op de uitgaven voor directies. Bovendien kan er 50.000 euro bespaard worden op het stafbureau en 25.000 euro op de inzet van interim-directies. Daarnaast gaan ook de andere personeelslasten omlaag. Voorzien is dat de kostenpost personeel daalt van 26,6 miljoen naar 24,5 miljoen.
 
Schaalvergroting
Het college van bestuur geeft aan dat in de komende jaren samenwerking met andere organisaties, of zelfs fusies, niet uitgesloten zijn. Op dit moment is er een onderzoek gaande naar de mogelijkheden van schaalvergroting tussen Optimus en Stichting Openbaar Onderwijs Invitare (9 scholen).
 
In het meerjarenplan is ook veel aandacht voor het onderwijskundig beleid. In het beleid van de overheid is de focus aan het verschuiven naar opbrengst gericht werken, terecht volgens het bestuur. Dat laat onverlet dat op de scholen van Optimus de ontwikkeling van sociale vaardigheden en burgerschap de komende jaren veel aandacht zullen krijgen.
 
Innovatie
De plaatselijke of regionale samenwerking met andere instellingen zal geïntensiveerd worden. Innovatie blijft een belangrijk thema, onder andere op gebied van ict. Wat dat laatste betreft wil Optimus ‘in de voorhoede van het Nederlandse onderwijs’ opereren.
 
De Stichting Optimus is in 2006 ontstaan uit een bestuurlijke fusie. De denominatie van de scholen is een variatie van katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel.  
 
 

Deel dit artikel