27 mei 2024

Registratie incidenten op scholen jaar uitgesteld

DEN HAAG | NIEUWS | De verplichte registratie van geweldsincidenten op scholen gaat niet komend schooljaar in, maar pas in augustus 2012. Het traject dat het wetsvoorstel moet doorlopen neemt meer tijd in beslag dan voorzien.
 
Dat meldt minister Van Bijsterveldt in haar voortgangsbrief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de sociale veiligheid in het onderwijs. Ondanks het uitstel wil de bewindsvrouw dat scholen zich snel voorbereiden om de incidentenregistratie zodat het instrument snel daadwerkelijk bijdraagt aan een beter veiligheid(sbeleid) op school.
 

Op een aantal pilotscholen is al ervaring opgedaan met de registratie en volgens de minister zijn de resultaten positief. De deelnemende scholen hebben aangegeven dat zij het nut ervan inzien en dat het voordelen oplevert voor het voeren van een goed veiligheidsbeleid. Gebleken is dat de definities van geweld hanteerbaar zijn en dat de hoeveelheid tijd die gemoeid is met de registratie van een incidientg circa drie minuten bedraagt. Wel is duidelijk geworden dat de invoering van de registratie goed begeleid moet worden.
 
Landelijk beeld
Door incidenten, bijvoorbeeld homodiscriminatie, te registreren, krijgen scholen beter inzicht in de eigen veiligheidssituatie, schrijft de minister. Bovendien ontstaat er zo een landelijk beeld van de omvang en aard van de incidenten in het onderwijs.
 
De geregistreerde gegevens blijven te allen tijde eigendom van de school. De inspectie krijgt vanuit haar toezichthoudende taak inzage in de schoolgegevens. Ook is het van belang dat de resultaten van de registratie met gemeente, politie en de MR (Medezeggenschapsraad) worden besproken, zodat in gezamenlijkheid aan een verdere verbetering van de veiligheid op school kan worden gewerkt, staat in de brief te lezen.
 
Investering
Uit de voorlopige resultaten van de monitor sociale veiligheid in het primair-, voortgezet- en (voortgezet) speciaal onderwijs blijkt dat 94% van de kinderen, jongeren en personeelsleden zich veilig voelt, 6% voelt zich weleens onveilig op school.
 
Sinds 2004 investeert OCW jaarlijks bijna 90 miljoen euro extra in sociale veiligheid van scholen. Directe aanleiding voor dit beleid was de dood van een conrector van het Haagse Terracollege, die in de kantine werd doorgeschoten door een leerling.
 
► Lees hier de brief van de minister over sociale veiligheid
 
 

Deel dit artikel