22 juli 2024

‘Speciaal onderwijs in Midden-Brabant naar kleinere schaal’

 TILBURG | NIEUWS | De voorzieningen voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in Midden-Brabant zijn er in de nabije toekomst alleen nog voor leerlingen met een complexe, zware problematiek. Leerlingen met een lichte problematiek moeten in beginsel worden opgevangen in het speciaal basisonderwijs en het reguliere basis- en voortgezet onderwijs.
 
Dat staat in een brief van de Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg (SSOT) waarin de richting wordt geschetst waarin Passend Onderwijs zich in deze regio zou moeten ontwikkelen.  Aanleiding voor de brief is het landelijk beleid voor Passend Onderwijs dat minister Van Bijsterveldt recent ontvouwd heeft en dat in augustus 2012 ingaat.
 
Landelijk protest tegen de bezuinigingen op passend onderwijs, eerder dit jaar. Het budget in Midden-Brabant daalt van 38 naar 32 miljoen.

Een belangrijk element in het beleid van de minister is dat de alle schoolbesturen van vo en po straks in een regionaal samenwerkingsverband een nieuw en dekkend systeem van zorg moeten ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij is dat het aanbod passend is voor elke leerling in de regio én betaalbaar.
 
Minder geld
“De schaarste aan middelen staat vast: We zullen in de toekomst méér moeten doen met minder geld. Gelet op de maatschappelijke tendens naar méér inclusie en minder budget is het speciaal onderwijs in Midden-Brabant van mening dat een verdere groei van het aantal leerlingen in speciale scholen niet wenselijk en betaalbaar is. Ideële en bedrijfseconomische principes vragen erom méér leerlingen met speciale zorgbehoeften op te vangen in het reguliere en thuisnabije scholenveld”, aldus directeur Joost  van Gils in de brief namens SSOT.
 
De stichting stelt voor om op korte termijn leerlingen in het speciaal (basis) en voortgezet speciaal onderwijs te herindiceren en actief te beginnen met het terugplaatsen van deze leerlingen én hun leraren/medewerkers (de expertise) naar meer thuisnabije c.q. reguliere voorzieningen.  Dit in nauwe samenspraak met ouders, onderwijs en zorg.
 
Tegelijkertijd ontwikkelen de speciale (basis)scholen zich verder tot educatieve expertisecentra voor leerlingen van 3 tot 12 á 14, respectievelijk 20 jaar waarin onderwijs nauw wordt verbonden met zorg en de functies in onderzoek, indiceren, ontwikkelen, ondersteunen, coördineren en opleiden t.b.v. de zorgleerlingen in het samenwerkingsverband worden ingericht.
 
Parelklas
SSOT is er verder voorstander van dat aan reguliere scholen speciale klassen worden verbonden waar zorgleerlingen onder begeleiding van speciale leerkrachten onderwijs volgen. Een bestaand voorbeeld is de Parelklas, waar leerling die extra ondersteuning behoeven toch deel uitmaken van de reguliere schoolgemeenschap.
 
In 2008 waren er in Midden-Brabant ongeveer 4300 zorgleerlingen waarvoor in totaal ruim 38 miljoen aan zorgbudget beschikbaar was.  Maar het kabinet heeft aangekondigd dat op Passend Onderwijs 300 miljoen gekort moet worden. Voor de regio Midden-Brabant betekent dat het budget met zes miljoen euro gaat dalen. Volgens SSOT is dat financieel alleen op te vangen door voor het merendeel van de leerlingen geen of een beperkt budget toe te kennen en voor een kleine groep met complexe problemen een zwaar budget toe te kennen.

► Lees hier de brief van SSOT
 

Deel dit artikel