23 mei 2024

Toezicht op ouderbijdrage minder bureaucratisch

UTRECHT | NIEUWS | De Onderwijsinspectie gaat meer op hoofdlijnen controleren of scholen de regeling voor de ouderbijdrage goed uitvoeren. Dat bespaart de scholen een hoop bureaucratische rompslomp.
 
Dat meldt de VO-raad in haar nieuwsbrief. Onder middelbare scholen bestond al langere tijd ergernis over de gedetailleerde verantwoording voor de wijze waarop ze met de ouderbijdrage omgaan. In het overleg dat tussen inspectie en VO-raad heeft plaatsgevonden is afgesproken dat in het toezicht meer de nadruk komt te liggen op het al dan niet voldoen aan de normen.
 
De huur van kluisjes zit in de vrijwillige ouderbijdrage.

De inspectie zal in dit onderzoek naar de ouderbijdrage nog uitsluitend kijken naar de volgende punten:
 
–   De toelating: deze mag niet afhankelijk worden gesteld van het betalen van een aan ouders gevraagde (geldelijke) bijdrage (art. 27.2 WVO);
 
–   Adequate informatie: de schoolgids moet adequate informatie bevatten over alle aan ouders gevraagde bijdragen aan schoolkosten (art. 24a WVO);
 
–   Modelovereenkomst: in de schoolgids dient een model te zijn opgenomen van een overeenkomst voor de inning van alle aan ouders gevraagde bijdragen (art. 24a WVO) of dient een verwijzing te zijn opgenomen naar de plaats waar dit model op de website is te vinden;
 
–   Instemming MR: de oudergeleding van de MR heeft vooraf ingestemd met hoogte en bestemmingen van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten (Art. 14, tweede lid, onderdeel c WMS);
 
–   Gratis lesmaterialen: de school stelt elk leerjaar gratis aan een leerling het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking (art. 6 e WVO). Als de school een borgregeling hanteert dienen ouders individueel en expliciet de keuze voor deelname aan die regeling voorgelegd te krijgen. Als zij aan de borgregeling willen deelnemen moeten zij een actieve keuze daarvoor maken.
 
De VO-raad is op zich blij met deze versoepeling van het toezicht, maar ze zou toch vooral graag zien dat de wet wordt aangepast. Die schrijft nog steeds voor dat met elke ouder jaarlijks een individueel contract wordt afgesloten over de ouderbijdrage.
 
Zie verder website VO-raad

Deel dit artikel