19 april 2024

Fontys nu op een na grootste hogeschool van Nederland

EINDHOVEN | NIEUWS | Dankzij een sterke groei van het aantal eerstejaars studenten is Fontys Hogescholen qua omvang weer terug in de top. Met bijna 40.000 studenten staat Fontys op de tweede plaats, na de Hogeschool van Amsterdam (bijna 42.000).
 
Dat blijkt uit de gegevens van de HBO-raad. Volgens het onlangs verschenen jaarverslag van Fontys ligt het aantal studenten zelfs iets hoger namelijk op 40.131, maar hier zijn ook de Associatie degrees (verkorte studies) meegeteld. Zo’n tien jaar geleden was Fontys nog de grootste instelling in hbo-land, maar enerzijds doordat andere scholen fuseerden en anderzijds door een terugloop van het aantal inschrijvingen moest terrein op de concurrentie worden prijsgegeven.
 
Toen Marcel Wintels in 2008 als collegevoorzitter aantrad lag het aantal studenten op 36.910 studenten. De sterkste groei deed zich in het verslagjaar voor in de sector economie (+8,6%), gevolgd door gezondheidszorg (+7,5%) en techniek (7,8%). Die prestatie krijgt des te meer kleur omdat het afgelopen jaar Fontys als enige van de grote hogescholen flink groeide.  
 
'Denk groter' is het motto van Fontys.

Primaire proces
Dankzij de toename van het aantal studenten en een ingrijpend bezuinigingsprogramma staat Fontys er nu financieel weer redelijk goed voor. In 2008 was de exploitatie bijna 18 miljoen negatief, het jaar daarop bijna 7 miljoen positief en nu 10 miljoen. Het afgelopen jaar viel het resultaat zelfs iets gunstiger uit dan begroot, mede door enkele meevallers.
Onder leiding van Wintels is de organisatie opnieuw in de steigers gezet met een kleinere ondersteunende dienst en meer personeel voor het primaire proces (onderwijs). Daar nam het aantal personeelsleden per saldo met zestig toe.
 
Ondanks de groei van de instelling hecht het college van bestuur aan kleinschalige onderwijsvormen. Wintels in het jaarverslag: ‘De onderwijsinstituten hebben meer ruimte gekregen voor eigen aanpak, vormgeving en eigenheid. Zij zijn in grote mate vrij in de wijze waarop invulling wordt geven aan de primaire en ondersteunende processen ten aanzien van onderwijs, toegepast onderzoek en contractactiviteiten. Uiteraard wel binnen kaders die zorgen voor ‘vrijheid in gebondenheid’; een balans tussen de flexibiliteit en slagkracht van instituten en de gemeenschappelijke kracht van Fontys als geheel.’
 
Kleine kwaliteit
Het college van bestuur heeft sterk ingezet op een verbetering van de kwaliteit. Vooral op wat populair de kleine kwaliteit wordt genoemd (goede faciliteiten, kloppende roosters, bereikbaarheid docenten, enz.), maar die volgens Wintels doorslaggevend is om succesvol te kunnen zijn. Het effect van die campagne is volgens het jaarverslag zichtbaar, de studenttevredenheid is toegenomen van 6,4 naar 6,5. De tevredenheid van de medewerkers van 6,5 naar 7,1. De opleidingen scoren in de landelijk rankings steeds beter. Omdat Fontys ook als het gaat om kwaliteit in de top 3 wil belanden blijft de komende jaren de focus gericht op  het verbeteren van de kwaliteit.
 
Enkele bijzonderheden uit het jaarverslag:

  • Fontysbreed nam de studie-uitval in het eerste jaar met 5% af. De rendementsverbetering bij havisten is met 8% het hoogst. Bij mbo’ers is de studie-uitval verminderd met 3% en bij vwo’ers valt 2% minder uit dan in 2009.
  • Met het project ‘Boeien? & Binden!’ nam Fontys deel aan landelijke experimenten gericht op de effectiviteit van studiekeuzegesprekken. Dit project wordt gekenschetst als een aanjager voor uitvalpreventie.
  • De doorstroom mbo-hbo werd in een nieuw perspectief gezet. De Colleges van Bestuur van Fontys en tien ROC’s uit Brabant en Limburg evalueerden hun Afsprakenkader 2006-2010 en maakten nieuwe afspraken voor de komende vier jaren. De samenwerking mbo-hbo zal zich meer dan de afgelopen jaren concentreren op twee doelstellingen:1. Verbetering van de doorstroom naar Fontys. Fontys zet in op herstel van het 10%-marktaandeel in de landelijke mbo-instroom in 2014. Na een daling van het marktaandeel tot 7,3% in 2009, werd in 2010 een lichte stijging naar 8,0 % gemeten.2. Verhoging van de kans op studiesucces. Beoogd wordt een halvering van de studie-uitval in het eerste studiejaar, conform de strategische beleidsagenda voor hogescholen.
  • Het aantal ingeschreven studenten met een buitenlandse nationaliteit steeg opnieuw fors, van 4.469 naar 5.088. Dat is een stijging van 12%, ruim boven de stijging van de totale inschrijving van Fontys. De Duitse studenten vertegenwoordigen met 2.630 studenten ruim de helft.
  • De Stichting Bestuursonderwijs (Fontys Bestuursacademie) realiseert in 2010 een verlies van m€ 1,1. Dit is het gevolg van de sterk teruglopende vraag vanuit de publieke sector onder invloed van bezuinigingen van overheidswege
  • Om schaars personeel aan te trekken ontvingen 44 medewerkers een arbeidsmarkttoeslag (in 2009 waren dit er 29). Fontys houdt rekening houdt met een forse uitstroom van medewerkers door FPU of pensionering (tussen 2010 en 2015 circa 15% van de formatie).

 

Deel dit artikel