19 juli 2024

Rechter wijst verzoeken om toepassing hardheidsclausule vervoer af

DEN BOSCH | NIEUWS | In veel gemeenten doen zich conflicten voor door de strengere regels die, vanwege bezuinigingen, in de lokale verordeningen gehanteerd worden voor het leerlingenvervoer. Soms stappen ouders van kinderen met een beperking naar de rechter om alsnog hun gelijk te halen.

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Bosch behandelde eerder deze maand twee zaken van ouders in de gemeente Geldrop-Mierlo. In beide gevallen wees de rechter een beroep op de zogeheten hardheidsclausule af. Dat is een bepaling die het mogelijk maakt om ten gunste van een belanghebbende, af te wijken van hetgeen in wet of verordening is bepaald.

Aan het gewijzigde beleid van het leerlingenvervoer in de gemeente Geldrop-Mierlo (en andere gemeenten), zo blijkt uit de toelichting op de verordening, liggen de volgende overwegingen ten grondslag: ’Zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en cliëntgerichtheid [staan] centraal en waarbij het vervoersbudget zorgt voor het bieden van maatwerk. Centraal uitgangspunt is daarbij dat de verantwoordelijkheid voor het schoolbezoek van de leerling bij de ouders blijft ligt.’

Eerste kwestie
In de ene kwestie ging het om een alleenstaande moeder die haar kind voortaan met het openbaar vervoer naar een school voor speciaal onderwijs moet laten gaan, in plaats van met een taxi. Ze moet zelf voor de begeleiding zorgdragen. Voor de reiskosten krijgt ze een vergoeding van 1161 euro. Volgens de moeder, die twee kinderen heeft, is het onmogelijk om dat vervoer (ruim een uur enkele reis) te organiseren. Om in haar onderhoud te voorzien heeft ze een baan, en daarnaast moet ze ook regelen dat haar andere kind voor en na schooltijd wordt opgevangen. De rechter wees het verzoek om een uitzondering van de hand, omdat haar situatie niet afwijkt van die van andere gezinnen in dergelijke omstandigheden.
► Lees hier de volledige uitspraak
 
Tweede kwestie
In de tweede kwestie ging het ook om een kind dat voorheen een beroep kon doen op taxivervoer maar dat nu door een herziene indicatie van het openbaar vervoer gebruik moet maken. Het gaat om het traject van het woonhuis in Mierlo naar de speciale school in Helmond. Volgens de ouders is de toekenning van de indicatie voor openbaar vervoer op ondeugdelijke gronden genomen. Ze wijzen er verder op dat begeleiding van hun kind dagelijks in het vervoer naar school vijf uur in beslag neemt. De ouders waarschuwen dat de situatie er mogelijk toe leidt dat voor hun kind niet meer aan de leerplicht kan worden voldoen.
De voorzieningenrechter kwam tot de conclusie dat de topegkende vervoersindicatie correct is en dat ook hier de situatie van de ouders niet afwijkt van die van andere gezinnen in vergelijkbare omstandigheden. Het verzoek werd derhalve afgewezen.
► Lees hier de volledige uitspraak 

Deel dit artikel