15 juli 2024

Minder bureaucratie rondom ouderbijdrage

DEN HAAG | NIEUWS | Het ziet er naar uit dat er een vereenvoudiging komt van de regels die betrekking hebben op de vrijwillige ouderbijdrage. Minister Van Bijsterveldt heeft woensdag 14 september in de Tweede Kamer gezegd het eens te zijn met een amendement, ingediend door de Kamerleden Biskop (CDA) en Dijkgraaf (SGP).
 
Met de aanpassing van de wet een amendement komt er een einde aan jarenlange frustratie op tal van scholen in primair en voortgezet onderwijs over de omslachtige manier waarop met ouders, elk jaar weer, afspraken over de ouderbijdrage moesten vastgelegd. Zelfs oud-inspecteur Jan Rijkers, in zijn tijd bij de Onderwijsinspectie verantwoordelijk voor het toezicht op deze regeling, liet zich onlangs in een interview met Onderwijs Brabant zeer kritisch uit over de regeling. Want voor de scholen is het ook een extra kostenpost.
 
Kosten voor activiteiten, zoals schoolreisjes, moeten duidelijk in de schoolgids vermeld worden.

De Kamerleden Biskop en Dijkgraaf gaven de volgende toelichting op hun wijzigingsvoorstel. “ Toelating van leerlingen mag niet afhankelijk zijn van financiële bijdragen van ouders. Dat uitgangspunt is helder in de wet verankerd. Onnodige formaliteiten en procedurevereisten dienen te worden geschrapt. Voor het waarborgen van de positie van ouders is voldoende dat de school informatie verschaft in de schoolgids en dat de geledingen van de medezeggenschapsraad met het beleid kunnen instemmen. In de schoolgids wordt informatie gegeven over het beleid ten aanzien van de ouderbijdrage en wordt een modelovereenkomst opgenomen. In de overeenkomst moet de vrijwilligheid van de bijdrage worden vermeld en moet uitleg gegeven worden over een reductie- en
kwijtscheldingsregeling.”
 
Klip-en-klaar
De minister maakt er dus geen enkel bezwaar tegen. “Sterker nog: ik denk dat veel scholen er blij mee zullen zijn. De vrijwilligheid wordt klip-en-klaar aangegeven in de schoolgids. De oudergeleding van de medezeggenschap krijgt instemmingbevoegdheid. Uiteindelijk zal het zo zijn dat individuele ouders altijd hun eigen afweging kunnen maken”, aldus de minister tegen de Kamer.
De Kamer stemt volgende week over het amendement.

Deel dit artikel