18 april 2024

Lector Kees Vernooy: Focus op taal en rekenen kost geen extra tijd

NIEUWS | De minister van Onderwijs heeft in de Tweede Kamer, tijdens de behandeling van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) toegezegd onderzoek te laten doen naar de eventuele nadelige effecten van de sterke focus op taal en rekenen op de andere vakken.
 
Lector Kees Vernooy, die zich al jaren inzet voor effectief taalonderwijs, plaatst daar in zijn wekelijkse rondzendbrief kanttekeningen bij. ”Opvallend is, dat er onderzoek komt over de zogenaamde te grote nadruk op taal/lezen en rekenen/wiskunde. Over taal/lezen wil ik opmerken dat dit gebied een doorwerkende factor naar andere vakken heeft; slecht zijn in lezen heeft negatieve effecten voor de schoolloopbaan en het latere maatschappelijk functioneren, waarbij levenslang leren een centrale rol speelt.”

Hij haalt het project in Enschede aan waar de basisscholen door een opbrengstgerichte aanpak heel goede resultaten hebben behaald, zowel bij taal/lezen (technisch en begrijpend lezen), als bij rekenen/wiskunde. Vernooy: “Zijn we meer tijd aan die vakken gaan besteden? Nee, we hebben vooral drie zaken gedaan, namelijk:
 
1. Toegepast wat de Amerikaanse topuniversiteiten te melden hebben. We zien dan vervolgens dat er in de huidige methoden heel veel overbodige ballast zit waar kinderen niet beter van worden. Daarnaast zien we in de wetenschap dat het bijvoorbeeld bij begrijpend lezen meer om leerkrachtvaardigheden dan om methoden gaat; leerkrachtvaardigheden die bij alle vakken waarbij teksten aan de orde zijn, ingezet zouden moeten worden;
 
2. De scholen gaan zorgvuldiger met hun tijd om. Dit heeft ook positieve effecten. Tijd is namelijk een sterk beïnvloedende onderwijsfactor. Wordt er te weinig tijd aan lezen besteed, dan vallen er meer kinderen uit.”
 
3. Professionaliseer de leerkracht met betrekking tot 1 en 2. De wetenschap zegt namelijk ook: wat de leerkracht niet weet, doet hij/zij niet. Een neveneffect van de betere leesvaardigheid is dat kinderen het beter doen bij de kennisgebieden en dat de gedragsproblemen afgenomen zijn.
Kortom: het is van belang een goede kijk te hebben op vooral de positie van taal/lezen in de school. Het is namelijk ook een onderzoeksgegeven dat scholen die zwak zijn in taal/lezen (zie o.a. de rapporten van de Inspectie van het onderwijs) doorgaans zwak presterende scholen zijn. Dit vanwege de genoemde doorwerking van taal/lezen.”
 
► Lees hier het artikel ‘Lector Kees Vernooy: Terugval leesvaardigheid onnodig’
 
 

Deel dit artikel