17 juni 2024

Tachtig procent scholen in Tilburg heeft aandacht voor excelleren

TILBURG | NIEUWS | Passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen staat hoog op agenda van bijna tachtig procent van de basisscholen in Tilburg. Maar er moeten op veel scholen nog flink wat stappen gezet worden om tot goede voorzieningen te komen.
 
Dat beeld komt naar voren in het beleidsplan ‘Talent in Beeld’, een project om meer aandacht te schenken aan excelleren in het basisonderwijs. Het is een gezamenlijk initiatief van zes Tilburgse schoolbesturen, te weten Stichting Tangent, Stichting SKOTZO, Stichting Xpect Primair, Stichting Jan Ligthartgroep, Stichting SSOT en Stichting Opmaat. De regie van Talent in Beeld ligt bij WSNS Tilburg. Scholen die onder Tilburgse schoolbesturen, maar niet vallen onder WSNS Tilburg nemen tevens deel aan het project.
 

In het kader van het beleidsplan is een zogeheten nulmeting verricht. Daaruit kwam naar voren dat ‘het belang van een onderwijsaanbod en de realisatie welke past bij de mogelijkheden van meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt door verreweg de meeste basisscholen onderkend’.  Het gaat om ongeveer viervijfde van de scholen, waarbinnen een kleine groep van koplopers. Deze laatste scholen hebben een doordachte aanpak voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Bij de andere scholen is dat minder ver ontwikkeld, daar is bijvoorbeeld de kennis nog maar beperkt aanwezig. Voor ouders is het daardoor lastig om een goed zicht te krijgen op wat wel en niet mogelijk is. Ongeveer één vijfde van de scholen besteedt geen aandacht aan het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.
 
Afstemming
De regionale afstemming tussen verschillende partners staat ook nog in de kinderschoenen. Wel zijn er voorzieningen zoals het Leonardo onderwijs, steunpunt hoogbegaafdheid en Intermezzo. Talent in Beeld stelt zich ten doen om meer- en hoogbegaafde kinderen in staat te stellen zich naar vermogen te ‘ontwikkelen tot evenwichtige personen met en positief zelfbeeld’. Bij voorkeur binnen de setting van het reguliere onderwijs.
 
In het beleidsplan worden een aantal  maatregelen aangekondigd om er voor te zorgen dat over enkele jaren het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen op veel scholen in de regio Tilburg goed op de rails staat. Onder meer door scholing van leerkrachten, uitwisseling van ervaringen, bieden van een goed aanbod, enz.
 
► Voor meer informatie ga naar de nieuwsbrief

 

 

Deel dit artikel