27 mei 2024

Spectaculaire daling schooluitval op ROC West-Brabant

ROOSENDAAL | NIEUWS | Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) daalt spectaculair op ROC West-Brabant. In vijf jaar is het aantal studenten dat jaarlijks zonder diploma de opleiding heeft verlaten gedaald met 45, mogelijk 50 procent.
 
Rob Franken, bestuursvoorzitter van ROC West-Brabant (ruim 20.000 studentenin het mbo), heeft dat gezegd in een gesprek met Onderwijs Brabant. Het gaat nog om voorlopige cijfers, maar die zijn voor Franken betrouwbaar genoeg om te kunnen spreken van een ‘fantastisch resultaat’. “Als we dit vasthouden dan hebben we in feite ook al de doelstelling gehaald die landelijk is vastgesteld voor 2016.” Deze cijfers zijn gebaseerd op de peildatum van 1 oktober jl. en hebben betrekking op het schooljaar 2010/2011, conform de in het convenant afgesproken definitie over voortijdig schoolverlaten van het ministerie van OCW.  In het schooljaar 2009/2010 kwam ROC West-Brabant uit op 28 procent.

Dat ROC West-Brabant nu bijna op een daling van vijftig procent zit betekent dat er afgelopen schooljaar een enorme eindspurt is ingezet. In het vorige schooljaar (2009/2010) stond de teller immers nog ‘maar’ op een daling van 28 procent. In absolute cijfers uitgedrukt waren er in het genoemde schooljaar 1131 studenten die voortijdig met hun opleiding stopten.
 
De verklaring voor het succes is volgens Franken dat iedereen binnen de instelling denkt ‘in termen van namen en rugnummers’. Ook de kleinschalige organisatie van het ROC met veel lokale vestigingen draagt daar aan bij. “We zitten er met zijn allen bovenop, en dat kan altijd nog beter. We proberen verzuimsignalen zo vroeg mogelijk te zien, die zijn een teken dat het mis kan gaan.” Er zijn al scholen binnen ROC West-Brabant die na twintig minuten de ouders per sms waarschuwen als is vastgesteld dat zoon of dochter zonder geldige reden afwezig is. “Meer lik op stuk kan bijna niet.”
 
Nauwelijks uitval in vmbo
In de vmbo-scholen die tot ROC West-Brabant behoren is er al jaren nauwelijks sprake van uitval. In het mbo lijkt nu de periode van oogsten aangebroken na jaren gericht werken aan voorkoming van uitval. “Het mooie is dat we allemaal weten waar het echt om gaat: de toekomst van deze jongen en dat meisje. En dat motiveert mensen in het onderwijs elke dag weer”.
 
Overigens wil voortijdig schoolverlaten niet zeggen dat de betrokken scholier of student daarmee voor altijd het onderwijs de rug heeft toegekeerd. Uit onderzoek blijkt dat een deel later alsnog de draad oppakt en aan een opleiding begint. “Een ander deel blijft hangen in de sociale dienst, helaas. We moeten daarom alles doen om dat te voorkomen, we moeten zorgen dat ze een startkwalificatie halen.” Maar Franken blijft wel realistisch. “We houden jaarlijks zo’n 400 tot 600 uitvallers, dat zijn de jongeren die we niet kunnen bereiken. Dat noemen we het granieten bestand. Ook de minister erkent dat je als instelling deze categorie niet binnen kunt houden.”
 
Landelijke afspraak
Alle scholen voor voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben onder het motto ‘Aanval op schooluitval’ drie jaar geleden met OCW afgesproken dat ze de uitval zullen terugdringen. De afspraken zijn met streefcijfers vastgelegd in regionale convenanten. De landelijke doelstelling is in de periode van het schooljaar 2007/2008 tot en met schooljaar 2010/2011 een reductie van 40% van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters te realiseren. Het ijkpunt is het aantal voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2005-2006. Inmiddels is er een aanvullende doelstelling geformuleerd: een vermindering met bijna 50 procent in de periode tot 2016. Landelijk mag het aantal jaarlijkse vsv’ers dan nog maximaal 25.000 zijn. 
 
.

Deel dit artikel