23 mei 2024

OMO compenseert in cao verlies week zomervakantie

TILBURG | NEUWS | UPDATE |  De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) heeft een nieuwe cao afgesloten met de vakcentrale CCOOP (CNV Onderwijs) en CMHF. Een opvallend element is dat de docenten compensatie krijgen voor de door de overheid ingekorte zomervakantie.

De onderwijsbond AOb heeft niet getekend omdat deze bond ook de landelijke cao niet heeft onderschreven.  De AOb heeft overigens wel aan de besprekingen deelgenomen, laat een woordvoerster van OMO weten. Met de overeenkomst is het onderhandelingsresultaat dat al in oktober werd bereikt, na enkele wijzigingen definitief.

Zowel de vakcentrales als de raad van bestuur van OMO hebben het onderhandelaarsresultaat de afgelopen periode voorgelegd aan hun achterban. Dat leverde nog een aantal vragen op, vooral over de compensatie van de wettelijke inkorting van de zomervakantie voor het onderwijzend personeel. Tijdens de laatste onderhandelingen is het gelukt een balans te vinden tussen de wensen van zowel de werknemers als de werkgever.

Verlofregeling docenten
In de nieuwe cao OMO is overeengekomen dat de dcoenten naast de door de minister vastgestelde schoolvakanties drie collectieve vrije dagen en drie individuele vrije dagen worden toegekend, op te nemen op een van de twaalf roostervrije dagen voor leerlingen. De details over deze drie collectieve en drie individuele dagen staan beschreven in het cao-akkoord bij onderdeel 2: ‘uitwerking arbeidsvoorwaardenbeleid naar aanleiding van de wet onderwijstijd’. Het Cao-akkoord is in te zien op www.omo.nl.

Modern pakket arbeidsvoorwaarden
Met deze nieuwe cao OMO is een belangrijke volgende stap gezet naar een pakket aan flexibele (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Scholen en individuele medewerkers kunnen nu afspraken op maat maken die ten goede komen aan de inzetbaarheid, het onderwijsprogramma en de onderwijskwaliteit voor de leerlingen. Daarbij valt te denken aan afspraken over mobiliteit en aan afspraken over het inplannen van de extra vrije dagen.

 De cao OMO gaat met terugwerkende kracht in per 1 augustus 2012 en loopt tot 1 augustus 2013. Deze nieuwe cao OMO vormt de opmaat naar onderhandelingen over verdere modernisering van het arbeidsvoorwaardenpakket waarbij de feitelijke invulling van de arbeidsvoorwaarden zo dicht mogelijk bij het onderwijsproces plaatsvindt.
[Bron: persbericht OMO en vakbonden]

UPDATE

Toelichting op spreiding van uren

De jaartaak (1659 uur) van de docent blijft hetzelfde, het is dus niet zo dat docenten meer gaan werken.
Spreiding van uren, en dan vooral van niet-lestaken, is anders. Voorheen was het zo dat als leerlingen vrij hadden, dat docenten dan automatisch ook vrij hadden. Nu is dat niet automatisch meer zo. Dat is alleen zo in de vastgestelde schoolvakanties/feestdagen en op 3 van de 12 roostervrije dagen voor leerlingen. Dan blijven er nog 9 roostervrije dagen voor leerlingen over. Meestal worden er hiervan zo’n 6 gebruikt voor afsluiting en opstart schooljaar. Dan werken de docenten meestal een deel van de tijd op die dagen. er is dan geen les maar het gaat dan om voorbereiding en vergaderen. Dan hebben we nu in de nieuwe cao afgesproken dat er nog 3 dagen naar keuze van de docent zijn op te nemen. Deze kunnen opgenomen worden op de 9 resterende roostervrije dagen voor leerlingen. Indien gewenst kan collectief afgesproken worden om (een deel) van deze dagen met alle docenten vrij te zijn op dezelfde dag (80% meerderheid).

Deel dit artikel