16 april 2024

Parelklas voor zorgleerlingen in Tilburg

TILBURG | REPORTAGE [Gepubliceerd in 2007] Basisschool De Wegwijzer in Tilburg biedt extra plaatsen aan leerlingen die speciale zorg nodig hebben. Deze leerlingen komen in een eigen groep, met de naam Parelklas, maar zullen ook zoveel mogelijk meedoen aan het gewone schoolleven.

De kinderen waar het hier om gaat zijn leerlingen die door een beperking zoveel moeite hebben met leren, dat ze zijn aangewezen op een school voor speciaal onderwijs. Sinds enkele jaren is het beleid van de overheid onder het motto Weer Samen Naar School, erop gericht om zorgleerlingen op hun eigen buurtschool onderwijs te laten volgen. Directeur H. in ‘t Groen van De Wegwijzer is daar een groot voorstander van. “En dat geldt voor het hele team op onze school. Op dit moment hebben we al een zestal van deze zorgkinderen die bij hun leeftijdgenootjes in de groep zitten”.

Maar volgens In ‘t Groen is er een toenemende vraag van andere ouders met zorgleerlingen, om ook hen op De Wegwijzer toe te laten. De problematiek van deze kinderen is echter te complex, om die zonder meer in een klas te laten instromen. De leerkracht heeft onvoldoende specifieke deskundigheid en te weinig tijd om de begeleiding van zo’n kind goed ter hand te kunnen nemen. “We gaan daarom nu een flinke stap vooruit zetten met de vorming van wat wij de Parelklas hebben genoemd. Deze groep van vijf tot acht zorgleerlingen krijgt binnen de school een eigen ‘thuishonk’, waar ze van experts de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Op andere momenten zitten deze kinderen in een van de reguliere groepen”.

Proefproject

Basisschool De Wegwijzer in de Reeshof, maakt deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg (SKOT), en het schoolbestuur steunt het initiatief voor de Parelklas van harte. Directeur J. van Gils van de ZML Midden-Brabant, een school die valt onder de Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg, noemt dat heel bijzonder. “Er zijn in het land al enkele vergelijkbare klassen, waaronder ook op Vrije School Tiliander in Tilburg, maar het zijn in de regel de ouders die het initiatief nemen. Hier heeft het onderwijs zelf het initiatief genomen.”

Van Gils raakt met de oprichting van de Parelklas wellicht enkele leerlingen kwijt, maar heeft daar geen enkele moeite mee, want hij kan zich vinden in het streven om, waar mogelijk, speciaal en regulier onderwijs te integreren. Bovendien is ZML Midden-Brabant nauw betrokken bij de Parelklas, door het leveren van de deskundige begeleiding. Ook het Regionaal Expertise Centrum draagt haar steentje bij.

Hoewel de Parelklas start als een proefproject, heeft directeur In ‘t Groen er het volste vertrouwen  in dat het een permanente voorziening wordt. “Het heeft bovendien als gunstig neveneffect dat de deskundigheid van alle leerkrachten, ook voor wat betreft de begeleiding van de reguliere leerlingen, zal toenemen. Iedereen wordt er dus beter van.” Het is nadrukkelijk de bedoeling van het SKOT-bestuur om de ervaringen met de Parelklas ook met andere scholen te delen.

# Feiten 

Weer Samen Naar School

 

In 1995 spraken overheid en het onderwijs in Nederland af dat ook zorgleerlingen die extra begeleiding nodig hebben, zoveel mogelijk naar een gewone (reguliere) school kunnen gaan.

– Dit beleid staat bekend als Weer Samen Naar School (WSNS). Het doel is ook om het aantal leerlingen dat naar het (relatief) dure speciaal onderwijs gaat terug te dringen.

– Ouders van zorgleerlingen kunnen ervoor kiezen om hun kind naar een reguliere school te laten gaan. In Midden-Brabant zijn dat er nu ongeveer vijftig.

– R.k. basisschool De Wegwijzer telt nu ongeveer 450 leerlingen [in 2007], waaronder zes zorgleerlingen. De school heeft in het kader van het WSNS-beleid al een klas voor hoogbegaafde leerlingen. Daar komt nu de Parelklas bij voor leerlingen met een verstandelijke beperking.   

Passend Onderwijs

– Omdat de problemen met het speciaal onderwijs toenamen (groeiend aantal leerlingen, drempels voor toelating regulier onderwijs) is aansluitend op WSNS het Passend Onderwijs ontwikkeld vanaf 2007.

– Passend onderwijs betekent dat er maatwerk in het onderwijs moet worden geleverd (po en vo). Voor elk kind en iedere jongere moet er onderwijs zijn dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten.

– Voor ouders zijn er meer mogelijkheden om hun wensen te bepleiten

– Om te garanderen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, wordt per 1 augustus 2012 de zorgplicht ingevoerd. Scholen en schoolbesturen worden dan verplicht te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling.

Deel dit artikel