19 juli 2024

Scholen moeten geweldsincidenten vastleggen

Update | NIEUWS | DEN HAAG Naar verwachting moeten scholen met ingang van 1 augustus 2011 de geweldsincidenten die zich voordoen vastleggen. De eerder gehouden proefprojecten zijn succesvol verlopen en daarom heeft het kabinet besloten registratie te verplichten. Ze gaan daarbij gebruik maken van een landelijk registratiesysteem. Doel van de registratie is om de veiligheid in en om scholen te verbeteren.

Het registreren van geweldsincidenten is een gevoelig punt in het onderwijs. Scholen zijn beducht dat als incidenten bekend worden dat negatieve publiciteit oplevert in de media. En dat is weer schadelijk voor de reputatie van de school. Die terughoudendheid maakt het voor de overheid echter weer lastig om een goed beeld te krijgen van de aard en de omvang van geweldsincidenten in het onderwijs. Er zijn wel diverse onderzoeken uitgevoerd in het verleden, maar die gaven verschillende uitkomsten.

Dat was het gevolg van het feit dat er o.a. geen eenduidigheid is in het vastleggen en definiëren van incidenten. In de pilots is ervaring opgedaan met bijvoorbeeld de hanteerbaarheid van de opgestelde definities, de administratieve lasten, het te gebruiken registratiesysteem en ook de manier van invoering en communicatie van de verplichte registratie van incidenten in en om het onderwijs. Op basis van de proefprojecten zijn definities gemaakt van geweldsincidenten zodat interpretatieverschillen voorkomen worden.

Toezicht inspectie
De gegevens in het registratiesysteem zullen eenmaal in de twee jaar verwerkt worden in een landelijke rapportage. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het juiste gebruik van het registratiesysteem. Overigens blijven de registratiegegevens in bezit van de scholen, aldus het ministerie van OCW.

De registratie is een van de initiatieven van de overheid om het geweld in het onderwijs te beteugelen. Een ander onderdeel is het programma Veilige Publieke Taak, dat specifiek gaat over (dreiging met) geweld tegen mensen die werkzaam zijn in de publieke secor. Ook het onderwijs heeft te maken met allerlei incidenten die uiteenlopen van verbaal geweld zoals schelden tot bedreiging, intimidatie en fysiek geweld. De impact van zulke incidenten op de direct betrokkenen en hun omgeving is vaak groot. Door een goed preventiebeleid en door een adequate reactie op bepaalde gebeurtenissen kan voorkomen worden dat een gevoel van onveiligheid ontstaat op een school.

  UpdatUpdate juli 2011 | Scholen moeten vanaf september 2012 verplicht geweldsincidenten registreren. De invoeringsdatum van 2011 bleek niet haalbaar. Dat staat in een wetsvoorstel van minister van Onderwijs Van Bijsterveldt. Het kabinet heeft er vrijdag 8 juli 2011 mee ingestemd.
 

Meer informatie is te vinden op de site van School en Veiligheid

Deel dit artikel