20 mei 2024

Oproep PO-Raad aan OCW: maak eindtoets nog niet openbaar

UTRECHT | NIEUWS | De PO-Raad doet een dringend beroep op staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs (VVD) om de gegevens van de eindtoets nog niet openbaar te maken.

Volgens de raad geven de cijfers in de huidige vorm een onvolledig beeld van de kwaliteit van de basisscholen. Dekker maakte vorige week bekend dat hij van plan is om een verzoek van RTL Nieuws te honoreren, om de resultaten op de eindtoetsen vrij te geven. De commerciële zender beroept zich op de Wet openbaarheid van bestuur. De staatssecretaris ziet geen argumenten om de gegevens over de afgelopen drie jaar nog langer geheim te houden.

In een open brief aan Dekker erkent de PO-Raad dat de samenleving ‘recht heeft op betrouwbare, transparante, complete en vooral ook bruikbare informatie over de kwaliteit van het onderwijs: op landelijk niveau, op lokaal niveau en op het niveau van individuele scholen’. En daar wordt al aan gewerkt door de sector met de ontwikkeling van Vensters PO. Dat is een digitaal instrument waarbij brede informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem en waarvan iedereen gebruik kan maken.

Transparantie
Maar de gegevens van de eindtoetsen die nu bij de Onderwijsinspectie liggen zijn niet geschikt om tegemoet te komen aan die transparantie. Ze zijn volgens de PO-Raad onvergelijkbaar en eenzijdig (zie de verdere toelichting in de bijlage). Onvergelijkbaar omdat er tussen scholen verschillen zijn in de leerlingpopulatie waarop het gemiddelde is gebaseerd (nog afgezien van het feit dat scholen verschillende toetsen gebruiken om zich over hun eindresultaten te verantwoorden). Eenzijdig omdat alleen eindtoetsgegevens slechts in zeer beperkte mate iets over de kwaliteit van het gegeven onderwijs zeggen en deze gegevens in een bredere context zouden moeten worden geplaatst.

De PO-Raad wijst er verder op dat de gegevens over de eindopbrengsten zijn verzameld in het kader van het toezicht door de Inspectie en niet ten behoeve van publicatie. ‘De beschikbare gegevens toch gebruiken voor publicatie levert ontegenzeggelijk een foutief beeld op en heeft ongewenste effecten tot gevolg zoals ouders die bepaalde scholen gaan mijden omdat zij minder kwaliteit zouden bieden. Het nu openbaar maken van deze gegevens is daarom een overhaaste stap, die meer schade aan het onderwijs zal berokkenen dan winst zal opleveren’, aldus de raad.

Onderling vergelijking van prestaties van scholen is pas mogelijk na de invoering van een centrale eindtoets, aldus de raad. Het wetsvoorstel voor die centrale eindtoets ligt bij de Tweede Kamer en zou volgend jaar ingevoerd moeten worden. De PO-Raad is voorstander van die toets.

> Lees ook:

Dekker: Scores Cito en andere eindtoetsen openbaar

Scores eindtoets basisscholen mogelijk openbaar

Deel dit artikel