23 mei 2024

Krimp zet Lyceum Bisschop Bekkers en Christiaan Huygenscollege aan tot fusie

EINDHOVEN | NIEUWS | Het Lyceum Bisschop Bekkers en het Christiaan Huygenscollege (locatie Broodberglaan) in Eindhoven gaan fuseren. Een belangrijke reden om samen te gaan is een verwachte terugloop van het leerlingenaantal in de komende jaren als gevolg van een krimpende bevolking.

De eerste reacties van het personeel op het nieuws van de (voorgenomen) fusie waren positief, zo meldden de directies van het Bekkerslyceum (Peter Smetsers) en de locatie van het Christiaan Huygens (Debby Verhoeve) tijdens een persconferentie op het stadhuis van Eindhoven. De twee scholen hebben elk een profiel dat aardig overeenkomt. Ze koesteren hoge ambities en ze presteren bovengemiddeld.

Dat het fusieplan op het stadhuis wereldkundig werd gemaakt is geen toeval. De gemeente heeft toegezegd mee te werken aan nieuwe huisvesting voor de fusieschool. Dat was een voorwaarde voor beide besturen om definitief een fusietraject in te gaan.

Het Lyceum Bisschop Bekkers valt onder de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en het Christiaan Huygenscollege onder het bestuur van het Huygenscollege (Stichting Eindhovens Protestants Voortgezet Onderwijs – EPVO). De nieuwe school komt onder het bevoegd gezag van het EPVO. OMO neemt dus afscheid van het Bisschop Bekkers. OMO-voorzitter Eugène Bernard en bestuursvoorzitter Martin van den Berg van EPVO  benadrukten dat dit besluit is ingegeven door het uitgangspunt dat het belang van leerlingen (en hun ouders) voorop dient te staan.

Algemeen christelijk
De besturen van beide scholen hebben de intentie uitgesproken om vanaf augustus 2014 één school te vormen voor mavo, havo, atheneum en gymnasium aan de Avignonlaan in Eindhoven. Bijzonder aspect is dat het gaat om een school op katholieke grondslag (Bekkers) en op een protestants-christelijke grondslag (Huygens). Om recht te doen aan beide denominaties krijgt de nieuwe school een algemeen christelijke (oecumenische) grondslag. De twee andere locaties van het Huygens behouden hun oorspronkelijke identiteit.
• Directeur Debby Verhoeve (Christiaan Huygenscollege Broodberglaan) en directeur Peter Smetsers (Lyceum Bisschop Bekkers).

Een belangrijke reden voor de voorgenomen fusie is het teruglopen van het aantal leerlingen in de regio Eindhoven. Alleen door samen te gaan kan ook in de toekomst de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd worden. Beide scholen scoren landelijk gezien goed qua onderwijsprestaties. Ook speelt een rol dat de gemeente Eindhoven, in samenspraak met de besturen, bezig is met ontwikkeling van een nieuw Integraal Huisvestingsplan. Daarin wordt vastgelegd aan welke onderwijshuisvesting de komende jaren behoefte is.

Verbouw en nieuwbouw
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven heeft toegezegd de school te voorzien van nieuwe huisvesting. De huidige locatie van Lyceum Bisschop Bekkers aan de Avignonlaan in Eindhoven wordt verbouwd en er zal nieuwbouw worden gerealiseerd. De locatie Broodberglaan kan na realisatie van deze huisvestingsplannen worden verlaten en worden teruggegeven aan de gemeente.

De nieuwe school biedt op termijn ruimte aan zo’n 1600 leerlingen. Beide scholen zeggen er garant voor te staan dat ook in de nieuwe situatie de kleinschaligheid behouden blijft. In de plannen van de nieuwbouw wordt hier nadrukkelijk rekening mee gehouden.

Zowel het Lyceum Bisschop Bekkers als het Christiaan Huygens College profileren zich als scholen met grote ambities op onderwijskundig gebied en op het gebied van leerlingenzorg. De aanwezige expertise wordt door bundeling van beide scholen verder versterkt, aldus de besturen. Door de grotere omvang van de school wordt het in de toekomst makkelijker om te innoveren en kan de school extra kwaliteit bieden. Ook kunnen vakken die nu niet op beide scholen worden aangeboden in de toekomst gaan behoren tot de keuzemogelijkheden van de leerlingen.

Planning en vervolgstappen
In de komende periode wordt onderzocht op welke wijze de samenvoeging het beste gerealiseerd kan worden. Hierbij worden de medewerkers van beide scholen betrokken en zal recht worden gedaan aan de culturele waarden en denominaties van beide scholen, aldus luidt de toezegging van de besturen. Het streven is dit onderzoek in 2013 af te ronden. Het besluit tot fusie van beide scholen zal ter instemming worden voorgelegd aan de betrokken medezeggenschapsraden en raden van toezicht.

Daarnaast zal een fusie-effectrapportage worden opgesteld die de goedkeuring behoeft van de minister van Onderwijs. De beoogde bestuursoverdracht van Lyceum Bisschop Bekkers wordt voorzien per 1 augustus 2014. Gestreefd wordt naar een fusie van beide scholen op het moment dat de huisvesting op orde is. Naar het zich nu laat aanzien is dat dit in augustus 2015 of 2016. De samenvoeging leidt naar verwachting niet of nauwelijks tot personele consequenties, aldus de besturen.
[Bron: o.a. persbericht]

Deel dit artikel