21 juni 2024

Schoolgebouwen in Breda van gemeente naar besturen

BREDA | NIEUWS | Gemeente Breda en de besturen van het primair en speciaal onderwisj hebben ovcereenstemming bereikt over de overdracht van de schoolgebouwen. Deze zogheten doordecentralisatie moet bijdragen aan een verdere verbetering van het onderewijs.

Optimale kansen tot ontplooiing, succes voor kinderen en betere schoolgebouwen: dat zijn de doelen die de gezamenlijke schoolbesturen en de Gemeente Breda willen bereiken met de deze operatie. Na de overeenstemming op hoofdlijnen begin vorig jaar stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om, nu de hoofdlijnen in detail zijn uitgewerkt, definitief te besluiten om de middelen voor onderwijshuisvesting volledig over te dragen aan de gezamenlijke schoolbesturen.

De besturen leggen het besluit gelijktijdig voor aan de medezeggenschapsorganen. Na dat akkoord worden de details alleen nog juridisch vertaald voordat de overdracht een feit is. In het voorjaar van 2014 tekenen gemeente en schoolbesturen de definitieve doordecentralisatieovereenkomst. Dit Bredase model is uniek omdat het complete pakket van huisvestingstaken en – middelen overgaat naar een coöperatie van álle elf schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs.

Efficienter inzetten
Wethouder Saskia Boelema van Jeugd & Onderwijs in de persverklaring: “Samen met de schoolbesturen hebben we een bestendig model voor de lange termijn ontwikkeld. De schoolbesturen kunnen hiermee de beschikbare middelen veel efficiënter inzetten dan voorheen; ze hoeven niet meer te concurreren om de verdeling van het geld, maar bepalen nu samen de prioriteiten op basis van partnerschap. De afgelopen jaren hebben we in goed overleg en door het zorgvuldig vastleggen van afspraken, voorwaarden en waarborgen deze stap kunnen zetten. Met dit model krijgen alle kinderen, in welke vorm van primair of speciaal onderwijs ze ook zitten, de omgeving en faciliteiten die voor hen het beste zijn. Daarmee kunnen ze hun talenten optimaal ontwikkelen”.

 

Onderwijsbestuurder Frank van Esch namens de schoolbesturen in de persverklaring: “De manier waarop we de doordecentralisatie vorm geven is een bewijs hoe je met dezelfde middelen meer kunt bereiken als je samenwerkt, als je kijkt naar de effecten van besluiten op de lange termijn en als je bereid bent om met elkaar ook de moeilijke onderwerpen te bespreken om zo tot een gedragen oplossing te komen”.

Vorm
De doordecentralisatie is een duurzaam lange termijnmodel waarbij het collectief van de elf schoolbesturen in de vorm van een rechtspersoon met de gemeente een horizontaal partnerschap aangaat. De rechtspersoon beschikt over een professioneel huisvestingsbureau. Alle elf schoolbesturen van primair en speciaal onderwijs nemen deel aan de rechtspersoon en ze hebben allen 1 stem, ongeacht het aantal scholen dat onder een bestuur valt. Alle huisvestingstaken en eigenaarslasten zoals OZB en verzekeringen gaan hiermee over naar de rechtspersoon.

Vergoeding
De gemeente draagt het jaarlijkse huisvestingsbudget uit het gemeentefonds als vergoeding over aan de rechtspersoon. De gemeenteraad kan incidentele middelen toevoegen vanuit door de raad gewenste voorzieningen in de wijken. Er komt een overlegstructuur tussen gemeente en de rechtspersoon en elke vier jaar wordt het model geëvalueerd. Waarborgen zijn ingebouwd zodat bij eventuele stelselwijzigingen of grote financiële wijzigingen vanuit het rijk, de afspraken kunnen worden bijgesteld. De rechtspersoon neemt grotendeels het vastgoed van de gemeente over. Het gaat om ruim 100 gebouwen. Een vijftal recent gerealiseerde brede scholen blijft vanwege onzekerheden rond de exploitatie in eigendom van de gemeente net als een aantal gymzalen. In de definitieve overeenkomst zijn alle afspraken, voorwaarden en waarborgen vastgelegd.
[Bron: persbericht]

Lees ook het interview: Baas over eigen schoolgebouw

Deel dit artikel