5 maart 2024

Toelating en verwijdering bij passend onderwijs: let goed op de regels

Het toelaten of verwijderen van een leerling vraagt sinds de invoering van passend onderwijs om grote zorgvuldigheid. De geschillencommissie oordeelt streng.

 

 

 

 

 

Het verwijderen van een leerling van een school, dan wel het niet toelaten tot een school is nimmer een sinecure geweest. Sinds de invoering van de wet Passend onderwijs zijn de regels gewijzigd. Ouders kunnen bovendien een geschil hierover voorleggen aan de tijdelijke Geschillencommissie toelating en verwijdering.

Inmiddels heeft de deze commissie al veel uitspraken gedaan. Uit al die uitspraken wordt een punt heel duidelijk: wanneer niet strikt is voldaan aan de formaliteiten, die in de wet staan, zal een beroep van ouders tegen een besluit de leerling niet toe te laten, dan wel de leerling van school te verwijderen, zeker slagen. Al heeft een school nog zulke goede argumenten.

Wat zijn de regels bij toelating sinds de wet Passend onderwijs?

Wanneer een leerling wordt aangemeld moet de school waar de aanmelding heeft plaatsgevonden, onderzoeken of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Indien de toelating van deze leerling wordt geweigerd zal de school, na overleg met de ouders, naar een andere school op zoek moeten gaan die bereid is de leerling te plaatsen. Daarbij rekening houdend met de ondersteuningsbehoefte van de leerling en met de schoolondersteuningsprofielen van de verschillende scholen. De school waar de leerling in eerste instantie is aangemeld heeft dus de regie.

Bij verwijdering van de leerling, zit de leerling al op school. Ook in dat geval zijn er veel regels, die strikt moeten worden gevolgd om een leerling te kunnen verwijderen.

Een voorbeeld van een zaak over toelating die onlangs diende bij de Tijdelijke geschillencommissie.

Een leerling komt van een cluster 4 school en wil zich aanmelden op een reguliere vo-school. De aanmelding is aan de vroege kant en er is alleen een voorlopig advies vmbo. De toelatingscommissie ziet problemen en die worden met de ouder besproken. De ouder verlaat boos het gesprek en neemt haar papieren weer mee. De school gaat ervan uit dat de aanmelding daarmee van de baan is. De ouder dient een klacht in bij de Tijdelijke geschillencommissie. Die stelt de ouder in het gelijk. De school had de aanmelding wél serieus moeten nemen en het had op de weg van de school gelegen om een passende school te zoeken.

Als een school besluit een leerling niet toe te laten, dan moet daar een goede reden voor zijn.  Het enkele feit dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan wel een handicap heeft, is op zich geen reden om te weigeren! De regels inzake de toelating (en dat geldt ook voor verwijdering) moeten strikt conform de wet worden uitgevoerd. Eén regel overslaan, of vergeten, al zijn de inhoudelijke argumenten nog zo goed, levert een gegrondverklaring op bij de geschillencommissie. Dat kan een school in een lastig parket brengen.

[Deze rubriek is in december 2017 gepubliceerd in Verus Magazine]

 

 

Deel dit artikel