27 mei 2024

In Roosendaal gaan leerlingen met en zonder handicap samen naar school

ROOSENDAAL | NIEUWS | Cbs Kroevendonk en de Mytylschool in Roosendaal zijn een proefproject gestart waarbij leerlingen met en zonder handicap samen les krijgen. Het is voor zover bekend de eerste keer dat, zij het op kleine schaal, scholen in Nederland dit zogeheten inclusief onderwijs aanbieden.

Volgens directeur Teun Dekker van Kroevendonk een ultieme vorm van passend onderwijs. Het project is opgezet in samenwerking met de Stichting NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Deze organisatie wil de traditionele scheiding tussen regulier en speciaal onderwijs doorbreken. Onderzoekers van het instituut ITS van de Radboud Universiteit in Nijmegen volgen de voortgang van het project op de voet. De resultaten worden ook onderzocht in het kader van de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht.

De proef is beperkt van opzet. Tot de zomervakantie krijgen twee schoolklassen van kinderen met en zonder lichamelijke handicap gedurende een middag in de week les in muziek, theater, natuur en techniek en later mogelijk ook rekenen en taal. Het is een regulier onderwijsprogramma. De bedoeling is om na de zomervakantie het aantal lessen uit te breiden tot een dag in de week. Als lesplaats is gekozen voor een ‘neutrale’ locatie, een centrum voor beeldende kunst. Dat is bewust, zegt directeur Dekker. Voorkomen moet worden dat leerlingen van de ene school het gevoel krijgen dat ze te gast zijn op een andere school. “Maar we gaan natuurlijk wel over en weer op elkaars school kijken.”

Veel enthousiasme
Waarom werkt u mee aan deze proef?
“We zijn een inclusief denkende school, we hebben al leerlingen met een beperking. In die zin past het er heel erg bij ons. Als het over passend onderwijs gaat dan hebben we het vaak over structuren, modellen, regels, barrières, enz. We hebben een goed contact met de Mytylschool en we kennen elkaar van andere projecten. We zeiden tegen elkaar: Het is goed om nu eens een stap te zetten. En dat gaan we samen met de NSGK doen.”

Hoe is er binnen de school op gereageerd toen u met het idee kwam?
“We hebben er intern breed over gesproken. Met het team, met de medezeggenschapsraad en met de raad van toezicht. Er is veel enthousiasme, het sluit aan bij wat we al doen. Bij beide teams is er sprake van een positieve grondhouding, daar zit heel veel kracht. Daar geloven we in. En ook met de ouders hebben we er uitgebreid over gesproken.”

Koudwatervrees
Is dit een opstapje naar een volledig integrale school?
“Het is niet de doelstelling van dit project. We willen vooral ervaring opdoen en de onderzoeksresultaten gaan we delen met andere scholen. In het voorjaar van 2014 willen we een landelijke conferentie organiseren. Er is in het onderwijs veel koudwatervrees als het gaat om kinderen met en zonder handicap samen naar school te laten gaan. Maar als je er mee aan de slag gaat blijkt dat reuze mee te vallen.”

De scholen hebben ieder hun eigen identiteit, hoe gaat u daar mee om?
“De Mytylschool is katholiek, wij zijn een pc-school. Ook dat hebben we met elkaar afgestemd. Voor ons is het een invulling van onze protestants-christelijke identiteit. Onze hele onderwijskundige visie is daarop gebouwd. Elk kind moet zijn talenten kunnen ontwikkelen.”

De scheiding tussen regulier en speciaal onderwijs is in wettelijke regels verankerd, is dat niet een probleem?
“We hebben vooraf uiteraard ook met de Onderwijsinspectie overleg gevoerd. De inspectie vindt het prima omdat het om een proef gaat. Maar als je het permanent zou willen invoeren bots je op tal van zaken. Om maar eens een voorbeeld te noemen, onder welk inspectietoezicht valt dit? Hoe zit het met de huisvesting? Daarom ook organiseren we later die conferentie. “

> Meer informatie over het project is te vinden op de website www.meet2learn.nl

[Dit artikel is ook gepubliceerd op de website van de Besturenraad]

Deel dit artikel