5 maart 2024

VO-raad wil onderzoek naar kwaliteit schoolexamens

DEN HAAG | NIEUWS | De VO-raad wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de kwaliteit van de schoolexamens. Dat heeft voorzitter Paul Rosenmöller vanavond aangekondigd op Radio 1. Aanleiding is het echec met de schoolexamens op het vmbo in Maastricht.

Door nu te pleiten voor een dergelijk onderzoek is de VO-raad politiek Den Haag voor, want anders zou dat voorstel ongetwijfeld ook daar zijn gedaan. ‘Laten we ons zelf kwetsbaar opstellen in het belang van de leerlingen’, aldus Rosenmöller in Nieuws en Co. De voorzitter roept scholen daarnaast op om intern nog eens kritisch te kijken ‘naar hoe de examens zijn ingericht, of de afspraken die in het PTA staan helder en werkbaar zijn en of er voldoende checks and balances zijn’.

Er zijn geen aanwijzingen dat elders vergelijkbare fouten zijn gemaakt, maar het is ook niet uit te sluiten, aldus de voorzitter. ‘De kwaliteit van de examens mag niet ter discussie staan’.

Schoolexamens

Ruim tien jaar geleden stonden de schoolexamens ook vol in de belangstelling. Aanleiding was een onderzoek van (wijlen) prof. Jaap Dronkers waaruit naar voren kwam dat de cijfers van het schoolexamen en het centraal examen (te) veel uiteenliepen. Hierna is de discipline op de scholen verscherpt.

In het meest recente Onderwijsverslag 2016 – 2017 van de Onderwijsinspectie staat het volgende: ‘Het verschil tussen het gemiddelde cijfer voor het schoolexamen (SE) en het gemiddelde cijfer voor het centraal examen (CE) is klein en al jaren stabiel. Dit is goed nieuws voor de civiele waarde van diploma’s. Het komt steeds minder voor dat scholen te hoge schoolexamen­cijfers geven en er daardoor verschillen ontstaan in de slagingskans van leerlingen. De inspectie blijft toezien op het SE-CE-verschil per afdeling. Scholen streven soms naar een minimaal verschil voor elk vak. Dat is niet altijd nodig en zelfs onwenselijk als het ertoe leidt dat de schoolexamens wat betreft inhoud en vorm sterk gaan lijken op het centraal examen. De bedoeling van schoolexa­mens is nu juist dat daarin andere kennis en vaardigheden worden getoetst dan bij het centraal examen, en dat ze zo bijdragen aan een breder of schoolspecifiek curriculum’.

Zie ook Jaap Dronkers over centraal examen

 

Deel dit artikel