20 juni 2024

Stilte na rapport Van de Donk over katholieke identiteit scholen

NIEUWS | Vier maanden nadat de commissie Van de Donk haar rapport over de identiteit van katholieke scholen en de relatie met de bisschoppen heeft afgeleverd, is er nog geen officiele reactie van de katholieke schoolbesturen, die verenigd zijn in de Bond KBO en Bond KBVO. Dit meldt dagblad Trouw in haar editie van zaterdag 25 september.

 Onder leiding van Wim van de Donk, tegenwoordig commissaris van de koningin in Brabant, heeft de commissie de afgelopen jaren met tal van sleutelfiguren in het katholiek onderwijs en de katholieke kerk gesproken over de onderlinge verhoudingen. Met de voortgaande ontkerkelijking is de band tussen kerk en katholiek onderwijs, die decennialang vanzelfsprekend was, veel losser geworden. Er zijn steeds minder katholieke scholen die zich nog op hun denominatie laten voorstaan.

Door de schaalvergroting verwatert bovendien de van oorsprong katholieke identiteit van schoolbesturen. Er zijn katholieke besturen die nu onderdak bieden aan christelijke, algemeen-bijzondere en zelfs een enkele openbare school.Maar de katholieke identiteit is niet vrijblijvend, scholen zijn gehouden aan het Algemeen Reglement van het Katholiek Onderwijs uit 1987, uitgevaardigd door het College Bisschoppelijk Gedelegeerden van het Katholiek Onderwijs. Binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie is de Roermondse hulpbisschop mgr. Everard de Jong verantwoordelijk voor onderwijs en katechese.

Moeizaam
De relatie tussen katholieke scholen en bestuurders en de bisschoppen was de afgelopen jaren moeizaam en de commissie Van de Donk heeft onderzocht hoe beide partijen in de huidige samenleving met elkaar zouden kunnen omgaan. Volgens Trouw is de belangrijkste aanbeveling om te komen tot een ´inspirerende dialoog´, rechtstreeks met het katholieke scholenveld en niet via het instituut van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR).
Van de Donk geeft in Trouw toe dat de commissie over en weer veel wantrouwen is tegengekomen. “Maar er zijn heel veel scholen die aan verdieping van hun identiteit willen werken”, citeert de krant de commissievoorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezield en zelfbewust
De bisschoppen hebben in 2002 het initiatief genomen om de relatie met de katholieke scholen te herijken met de beleidsnota ‘Bezield en zelfbewust’. In die nota werd ook al opgemerkt dat het katholiek onderwijs ambivalent staat ten opzichte van de kerkelijke overheid. Ook over de invloed van de kerk op het katholiek onderwijs in de vorm van een bisschoppelijk brief die gevoeld zou kunnen worden als ‘een nieuw keurslijf’. Dat stond de bisschoppen niet voor ogen, meldde de nota. 

“In het onderwijs hebben wij te maken met vele partners. Wij willen waar mogelijk in goede samenwerking aansluiting zoeken bij hun orientaties en initiatieven. Met een helder, stimulerend en eigentijds beleid hopen wij bij te dragen aan de vitaliteit en de toekomst van het katholiek onderwijs, Bovenden hopen wij op deze wijze het algemeen belang van het bijzonder onderwijs te onderstrepen.”

Op de foto: Viering Palmpasen in Hilvarenbeek in 2006. De voorbereiding vond op de basisschool plaats.

Deel dit artikel